Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zámeček - Ekocentrum Trkmanka

Barokní zámeček - Ekocentrum Trkmanka

Nádražní 1, 691 06  Velké Pavlovice * GPS 48°53'46.194"N, 16°49'9.022"E

Kontaktní údaje:
EKOCENTRUM TRKMANKA Velké Pavlovice, příspěvková organizace
Nádražní 1/1, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 325 313, 774 364 010
e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com
web: http://www.ekocentrum-trkmanka.com

Historie – dříve tvrz a zámeček

•    První zmínka o místě, kde stojí budova bývalého zámku, pochází pravděpodobně ze 14. stol., kdy zde byla vybudována tvrz, jako středisko žďárských cisterciáků. Tvrz je však písemně potvrzena až roku 1631. Podle jiných autorů byla pozdně renesanční tvrz vystavěna až v 17. století za Žampachů z Potštejna.
•    Roku 1762 získali Velké Pavlovice Habsburkové a za nich byla tvrz přestavěna na barokní zámek, který byl využíván pro správu dvora.
•    Za zámkem byly rozsáhlé zahrady a park s několika rybníky a krásným altánkem. Park se svým vzhledem a charakterem podobal Lednickému parku, pouze nebyl tak rozsáhlý. Z původních rybníků se do dnešních dnů zachoval jen jeden, podél cesty na ulici Nádražní.
•    Zámek nejvíce proslavilo datum 16. července 1866. Tohoto dne sem přijelo okolo 400 mužů jízdy a pěchoty. Byl to generální štáb I. armády Pruské se všemi důstojníky, úřady, váleční kasou, přes 60 důstojníků, generálů a osobně korunní pruský princ Bedřich Karel z rodu Hohenzollernů – velitel této armády. Vojsko bylo rozloženo mezi okolní obce a statkářství. Nejvyšší důstojníci byli ubytováni na Velkopavlovickém zámku. Dostalo se jim, dle historických pramenů, toho nejlepšího zaopatření ve věci bydlení a stravy.
•    Budova zámku, která byla ve vlastnictví státu, se stala datem 4. listopadu 1993 majetkem firmy Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, a to v rámci privatizace státních statků. Dlouhá léta byla část budovy sídlem kanceláří této firmy, sklepní prostory byly pronajímány k pořádání společenských a rodinných akcí, v přízemí se po určitou dobu nacházela prodejna potravin, poté prodejna textilu a obuvi, v horním patře se dokonce nacházelo několik nájemních bytů. Většina budovy však neutěšeně a bez údržby chátrala.

Současnost – Ekocentrum Trkmanka

•    Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou bylo oficiálně otevřeno veřejnosti dne 31. srpna 2012.
•    Vzniklo na základě projektu rekonstrukce budovy bývalého Zámečku (dříve novorenesanční tvrze) a vytvořilo tak zázemí pro realizaci ekologického vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství pro děti, žáky a studenty, rodiny s dětmi, pracovníky veřejné správy, zemědělce, vinaře a ovocnáře i pro širokou veřejnost jak na úrovni regionu, tak Jihomoravského kraje a České republiky.
•    Projekt na podporu vytvoření zázemí pro environmentální vzdělávání byl Městu Velké Pavlovice schválen v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je podporován EU s rozpočtem ve výši téměř 40 milionů Kč.
•    Cílem Ekocentra Trkmanka je vytvořit komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, žáky, studenty, pedagogy, veřejnou správu, podnikatele, zemědělce a širokou veřejnost zejména v regionu Hustopečsko, a to s využitím místního přírodního bohatství.
•    Vzdělávací programy jsou nastaveny a vypracovány tak, aby v co největší možné míře využívaly místního přírodního bohatství i technologického zázemí. Stejně tak poradenská činnost vychází z místních tradic a upozorňuje na ekologické problémy a výzvy v regionu - ekologické alternativy ovocnaření, vinaření, pěstování plodin, šetrné nakládání s odpady a jejich další využívání od domácností až po komplexní řešení na úrovni samospráv, úspory energií na všech úrovních, atd. Některá z těchto témat, ač jsou na Velkopavlovicku "doma", také přesahují hranice regionu a dokáží oslovit cílové skupiny i z jiných krajů.
•    Ekologický výukový program je ekologický a přírodovědný výukový blok. Programy rozšiřují znalosti především z předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda. Tyto programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost a na průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. V předškolním vzdělávání navazují na vzdělávací oblast Dítě a svět.

Ekologické výukové programy

•  shrnují, upevňují a prohlubují učivo a obohacují ho o ekologickou a environmentální problematiku
•  přibližují dětem přírodu ve vazbách a souvislostech, snaží se vzbudit v nich touhu poznávat přírodu,
   vybudovat kladný vztah k ní
•  převažují v nich praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry doplněné výkladem
•  důležitými aspekty jsou hry podněcující spolupráci, dramatická výchova, výtvarná výchova,smyslové vnímání
•  snaží se rozkrývat vzájemné vztahy a souvislosti, projevují se mezipředmětové přesahy

•    Ekocentrum Trkmanka nabízí několik druhů prostor k výuce jak interních, tak externích. V nabídce je možnost využití dvou menších učeben, na vysoké úrovni vybaveného přednáškového sálku s ozvučením a projekcí pro 40 osob, velkého konferenčního sálu s ozvučením a projekcí pro 100 osob, jídelny s vlastní kuchyní a kapacitou 80 porcí. Součástí objektu jsou také prostory – dílny pro praktickou výuku.
•    Samozřejmostí jsou také ubytovací kapacity pro děti a apartmány pro dospělé a rodiny s dětmi.
•    Objekt je vybaven výtahem a přizpůsoben handicapovaným občanům včetně jednoho pokoje na ubytování. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, více na * www.ekocentrum-trkmanka.com

Stálá expozice o Velkopavlovické meruňce

•    V listopadu roku 2013 byla do prostor Ekocentra Trkmanka nainstalována stálá expozice pojednávající o Velkopavlovické meruňce. Najdeme ji ve dvorním křídle budovy. Naučné panely s českými i německými texty jsou společným dílem zástupců Velkých Pavlovic a rakouského města Klosterneuburgu, kde byla již v roce 1860 založena první a nejznámější vinařská škola v Evropě, současný Výzkumný a výukový ústav vinařský a ovocnářský. Expozice je doplněna o nejrůznější meruňkové produkty.
•    Meruňková expozice byla zrealizována díky přeshraničnímu projektu „Morava – Dolní Rakousko", v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“, jehož cílem je mimo jiné i spolupráce věnovaná právě podpoře výsadby a pěstování meruňkových sadů, zpracování a odbytu meruněk.
•    Výstava je přístupná celoročně, v rámci pracovní doby Ekocentra Trkmanka a také po dobu konání veškerých akcí v jeho prostorách. Pokud budete mít zájem o prohlídku, postačí se nahlásit na recepci.

Přestavba budovy zámečku na EKOCENTRUM TRKMANKA

Název projektu: Ekocentrum Trkmanka (s environmentální vzdělávací zahradou)
Odkoupení nemovitosti: prosinec 2010
Zahájení stavby: 11. dubna 2011
Dokončení: 31. srpna 2012
Projekt stavby: Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. Zdeněk Němec
Technický dozor investora: Jan Popovský
Stavbyvedoucí: Lukáš Kůřil
Dodavatel stavby: MSO servis spol. s. r. o., Kyjov
Dodavatel nábytku: Ing. Jiří Riebauer, Břeclav
Dodavatel audio – video techniky: Daite, s. r. o., Brno
Dodavatel gastro zařízení: Petr Hrůza – Chevron – Gastro, Mikulov
Projektová dokumentace zahrady: Ing. Alena Vránová
Realizátor zahrady: Zábojník contractors, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem
Investor stavby: Město Velké Pavlovice
Zodpovědný zástupce: Ing. Pavel Procházka (tehdejší starosta města)

Projekt byl realizován za podpory operačního programu „Životní prostředí“ v rámci prioritní osy 7
– Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF)

Rozpočet projektu celkem: 39.704.347,- Kč
Dotace z ERDF: 33.741.493,- Kč
Dotace ze SR: 1.984.793,- Kč
Vlastní zdroje žadatele: 3.969.588,- Kč

Slavnostní otevření Ekocentra Trkmanka - 31. srpna 2012

Ekocentrum Trkmanka - exteriéry

Ekocentrum Trkmanka - interiéry

Ekocentrum Trkmanka - Naučná zahrada

Ekocentrum Trkmanka zve k prohlídce Stálé expozice o meruňkách - oranžovém pokladu Velkých Pavlovic

Kliknutím na obrázky získáte tyto informační panely ve formátu PDF - vhodné ke stažení.