Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Historie

  • Katastr Velkých Pavlovic byl intenzivně osídlen už prvními zemědělci v neolitu a od té doby se zde různé archeologické kultury střídaly prakticky až do doby velkomoravské. O tom také svědčí archeologické nálezy z Velkých Pavlovic a okolí. Jsou zde naleziště sídlišť již z období dávno předkřesťanského. Zejména v okolí cihelny jsou zaznamenány četné nálezy ze starší doby kamenné, jako např. mamutí kosti, pazourky a diluviální kosti. V obci je známé sídliště mladší doby kamenné s moravskou malovanou keramikou a kostrové hroby se zvoncovitými poháry, sídliště únětické kultury, žárové hroby z doby římské a mnoho dalších nálezů.
  • Jádro starých Pavlovic bylo položeno na severním okraji dnešního intravilánu (zastavěné části území obce) a převážná část nynější zástavby je až mladšího data a je orientována podél komunikace směřující severním směrem od Břeclavi ke Kloboukám a dále do vnitrozemí. Tato kolonizační část musela vzniknout někdy před polovinou 14. století, neboť k roku 1355 se zde připomíná kostel, který je postaven již mimo půdorys staré předlokační vsi.
  • Poprvé se ves připomíná roku 1252, kdy její majitel Boček z Obřan dává část vinného desátku cisteriánskému klášteru ve Žďáře. Její majitelé se velmi často střídali jako i v ostatních vsích a městečkách tohoto kraje. Když roku 1512 daroval Vilém z Pernštejna svému zeti Jindřichovi z Lipé, jenž v té době držel pavlovický statek, také panství Hodonín, byl osud s tímto panstvím svázán až do zániku patrimoniální (svobodné pozemkové vlastnictví) správy v roce 1848. Ani spojení s hodonínským panstvím však Pavlovice neušetřilo častých změn majitelů, ke kterým docházelo buď prodejem, nebo konfiskací (zabavení) a předáním do držby jinému feudálovi. Tyto změny probíhaly v podstatě po první tři čtvrtiny bouřlivého a krutého 17. století, jež významně ovlivnilo stav městečka. Před zakoupením statku Bedřichem, hrabětem z Oppersdorfu, v roce 1676 však byl statek zkonsolidován a od té doby se o Pavlovicích mluví jako o Velkých Pavlovicích. Pro svou vzdálenost od centra byl však statek spravován jako samostatný a patřilo k němu 8 vesnic z okolí. Posledním majitelem panství byla císařská rodiny Habsburků od r. 1762 do 1921. V r. 1891 byly Velké Pavlovice povýšeny rozhodnutím císaře Františka Josefa I. na městečko - městys a od roku 1967 se staly městem.
  • S novou správní organizací habsburské monarchie v roce 1850 byly Velké Pavlovice začleněny do soudního a politického okresu Hustopeče. Když v říjnu 1938 tento okres okupací Hustopečí zanikl, připadly k soudnímu okresu Klobouky a s ním k politickému okresu Hodonín. Po osvobození Sovětskou armádou 15. dubna 1945 a po obnovení okresu Hustopeče se do tohoto okresu Pavlovice vrátily. Od roku 1960 jsou součástí okresu Břeclav.
  • Četné změny majitelů v 17. století byly dány nejen častými politickými zvraty, ale také silným zničením celého statku a Pavlovic zvláště. Z doby třicetileté války patřily Pavlovice k nejhůře postiženým místům tohoto okresu. Vždyť z kvetoucí vsi patřící se svými 166 selskými grunty k největším na teritoriu nynějšího okresu Břeclav, zbylo po třicetileté válce jen torzo o 21 gruntech, tj. 12,65%. V roce 1716 dosáhl počet selských usedlostí poloviny stavu z doby před jedním stoletím a žilo zde 84 selských rodin. K bouřlivému vzestupu počtu obyvatel došlo až v první půli 18. století, a tak sčítací komisaři Marie Terezie napočítali v Pavlovicích v roce 1763 na 728 osob ze 114 selských a 72 podružským rodin. Tento významný přírůstek obyvatel lze nepochybně připsat hlavně tomu, že Pavlovice byly centrem tzv. Horního statku hodonínského panství. Od té doby se počet obyvatel Pavlovic neustále zvyšoval. K 1. lednu 2016 mají Velké Pavlovice 3.063 obyvatel.

 

První písemná zmínka - stvrzení nadace Bočka z Obřan

Originál na pergamenu ve Státním archivu vBrně, Zrušené kláštery, Žďár cisterc.
A 123; otištěno vCDM, III., č. 184 str. 155, Reg. 1. č. 1312 str. 603.

Originál první písemné zmínky o V. Pavlovicích z r. 1252

* * * In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus sancti amen. * * *

Nos Premizel, qui et Ottakarus, dei gratia dux Austrie et marchio Morauie, universis Christi fidelibus in perpetuum. Quoniam, ut ait auctoritas, omnes morimur et quasi aque dilabimur, ne gesta hominum digna celebri et perpatua memoria temporum dilapsu ab humana recordatione queant elabi et in dubium revocari apud posteros, minirum opere precium est fide instrumentorum eiusmodi perhennari, presertim tamen ea, que ad omnipotentis dei, vite datoris et regni, pertinere cultum et animarum remedium dinoscuntur.
Cum igitur fidelis noster baro, scilicet dominus Bozko, comes de Bernekke et burchravius de Znoym, et socrus domina Sibilia, relicta domni Pribizlai, felicis memorie quondam burcharavii de Veueri, una cum filiabus eiusdem defuncti et suis, videlicet domina Eufemia, consortem prenotati domini B., et domidella Elizabeth, cupientes pium prefati defuncti complere votum et proprie nichilominus etiam consulere saluti ad honorem Altissimi et beatissime virginis dei genitris Marie et preslari confessoris Christi sancti Nycolai statuerint fundare in Zschar domum Cysterciensis ordinis, intitulatam de Fonte sancte Marie, filiam Nepomucensis ecclesie, utpote ab eadem propagatam, in communi legantes perpetuo eidem novelle plantationi prenotatam villam Zschar et Berhtoldesdorf, que aliter dicitur Nouawize, et Rorbach aliter dictam Hruschowani et Dobrawoda et Jama villas cum silvis et aquis et omnibus atinentiis suis omnique iure sibi competente; specialiter vero sepedicto domino B. addente ecclesiam in Heinriches, que Morauice dicitur Bitesche, et terciam partem de omni vino suo in Morauia de villis subscriptis, scilicet Scalize et Puzdran et Zaiechi et Paulowiz et Nazeratize cum plena decima trium villarum, videlicet Cobile, Paulowiz et Zaiechi:
Nos de pio et maturo consilio prebentes nostro assensu firmitatem donationi eorumdem eandem scripti nostri pariter et sigilli cum testium munimine vallo mandavimus roborari. Sunt autem hec nomina testium huius rei, scilicet. venerabilis dominus Albertus Ratisponensis episcopus et dominus Cvnradus episcopus et dominus Albertus prepositus sancti Petri de monte in Brunna, dominus Pardus et Tweche et Sudomir fratres, item Miliz et Slauibor fratres, item Benes camerarius et Mylota fratres, item Smil et Chvno et Nycul frates domini Bozchonis, Bohusche et Hartman frates, Jaenzo de Doblin et nepotes eiusdem, Nezamizel et Ratibor fratres, Buhusche de Cowal et Jan de Wischov et Matheus fratres. Paulus et frater eisdem de Selechowiz.
Acta sunt hec Brunne anno gratie millesimo CC° quinquagesimo secundo, indictione decima.

Český překlad první písemné zmínky o V. Pavlovicích z r. 1252

* * * Ve jménu svaté nedílní Trojice, Otce, Syna a Ducha svatého Amen. * * *

Přemysl, řečený Otakar, z Boží milosti vévoda rakouský, markrabě moravský všem v Kristu věřícím na věky. Poněvadž, jak praví písmo, všichni jsme smrtelní a jako voda se ztrácíme, přirozeně je důležito, aby skutky lidské, zasluhující slavné a trvalé paměti během času zlidské paměti nevymizely, a aby u potomků v pochybnost neupadly, byly zvěčněny spolehlivými listinami, zvláště pak takové, které se týkají úcty Všemohoucího Boha, dárce života a spásy duší.
Poněvadž tedy věrný náš pán, totiž Boček, pan z Berneku, purkrabí znojemský a jeho tchyně paní Sibylla, vdova po panu Přibyslavu, někdy blahé paměti purkrabím na Veveří, spolu s dcerami téhož zemřelého, jakož i svými a to paní Eufemií, manželkou výše uvedeného Bočka a Alžbětou, chtějíce splniti zbožný slib již jmenovaného zemřelého, a zvláště pak také pečovati o vlastní spásu ke cti a chvále Nejvyššího, blahoslavené Panny Marie, Rodičky Boží a svatého Mikuláše, slavného vyznavače Kristova, rozhodli se založit ve Žďáře dům cisterciáckého řádu jménem Mariánské studnice, jako filiální dům kláštera v Nepomuku, jakožto jeho odnož. Společně odkazují témuž klášteru na věky knovému štípení napřed zmíněnou ves Žďár a Bertoldesdorf, jinak řečeno Novošice, Rorbach zvané Hrušovany, Dobrou Vodu a Jámy slesy, vodami a vším příslušenstvím a všemi příslušnými právy. Zvláště pak často jmenovaný pan Boček přidal kostel v Heinriches, který se po moravsku jmenuje Bíteš a třetinu ze všeho svého vína na Moravě, a to zníže uvedených vsí: Skalice, Pouzdřany, Zaječí, Pavlovice a Načeratice, s celým desátkem ze tří vesnic a to: Kobylí, Pavlovice a Zaječí.
My po zbožné a zralé úvaze, udělujíce svým souhlasem pevnou stálost jejich darování, poručili jsme je zajistiti tímto naším listem, pečetí a oporou svědků. A jména svědků této věci jsou tato: ctihodný pán Albert, biskup řezenský, biskup Konrád, Albert, probošt na Petrově vBrně, bratři Pardus, Twerdche a Sudomír, dále bratří Milíč a Slavibor, komoří Beneš a Milota, bratří Smil, Kuno a Mikul bratři Bočkovi, Bohuše a Hartman bratři, Jeneč zDeblína a jeho synovci Nezamysl a Ratibor bratří, Bohuš z Kovalu, Jan zVyšnova a Matěj bratří, Pavel a bratr jeho ze Židlochovic.
Dáno v Brně roku 1252, o desáté indikci.

Znak města Velké Pavlovice

Nejvyšším rozhodnutím byly dne 4. dubna 1891 Velké Pavlovice povýšeny císařem Františkem Josefem I. na městys a získaly císařským dekretem nový znak.

•   Písemná listina o povýšení byla vydána až 8. února 1894 (téměř za tři roky!), ale za datum udělení erbu musíme považovat datum Nejvyššího rozhodnutí. Snad právě doba mezi vydáním Nejvyššího rozhodnutí a mezi vydáním listiny vedla k tomu, že se letopočet (1891) dostal do oficiálního ztvárnění erbu, což je velmi neobvyklé.
•   Z originálu znaku je patrné, že malířem miniatury byl vídeňský malíř Carl Boes mladší. Je jedním z malířů, kteří v té době zdobili císařské erbovní listiny a nobilitace určené jak pro fyzické osoby, tak i pro města. Německý text v erbovní listině ukazuje na drobné terminologické neobratnosti, s nimiž se setkáváme v listinách z té doby poměrně často.
•   Znak je podélně rozdělen na dvě části a má dle jistých názorů plynoucích z literárních pramenů stylizovat znamení dvou středověkých vrchností. Nutno však zdůraznit, že význam prvků na znaku není nikde důvěryhodně vysvětlen.

Heraldikové symboly znázorněné na znaku vykládají takto:
•   Levá polovina – obsahuje vznášející se stříbrný zavinutý šíp na modrém štítě, který má upomínat pány z Kravař.
•   Pravá polovina – obsahuje čtyři šikmé pruhy, od horní části se střídají červené pruhy se zlatými. Mají symbolizovat poněkud volně upravený znak pánů z Cimburka.
Tyto dva rody byly od roku 1368 až do roku 1436 majiteli Pavlovic a zanechaly památku po své moci ve znacích řady moravských měst.
Znak je ozdoben zlatou arabeskou a letopočtem 1891.

•   Je až kupodivu, že ve znaku nebyly použity hrozny révy vinné, jak by se dalo v oblasti vinorodé Moravy logicky očekávat. Zřejmě snad právě proto byl hrozen vyhodnocen jako málo odlišující od jiných komunálních znamení (spousta měst a obcí hrozen ve svém znaku již dávno použila a dodnes používá), a proto byl zaměněn za symboly, které vypovídají o historii obce.
•   Tento historismus je příznačný pro dobu 19. století, bohužel dnes nedokážeme říci, kdo byl ideovým tvůrcem takto sestaveného znaku. Musíme ovšem konstatovat, že znak pánů z Kravař je zde podán poněkud zkresleně a i erb Cimburků je možno vidět ve velkopavlovickém erbu jen s velkou fantazií. Ovšem s podobnými nepřesnostmi se v heraldické tvorbě 2. poloviny 19. století setkáváme poměrně často.
•   Při povýšení na město v roce 1967 už nic nebylo měněno. Znak zůstal totožný do dnešních dnů.

Zdroj informací: Kniha MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE, rok vydání 2002, autor výkladu znaku Tomáš Krejčík
Vysvětlivky: nobilitace - udělování šlechtických titulů; heraldika - nauka o erbech a znacích

POUŽITÍ ZNAKU MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
při propagaci kulturní, společenské nebo sportovní akce

Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města, jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby. Ostatní musí mít pro použití svolení města (obce). Ve Velkých Pavlovicích schvaluje použití znaku města rada města.
Na podatelnu Městského úřadu Velké Pavlovice je nutné doručit elektronicky nebo poštou vyplněnou a podepsanou žádost.
K žádosti je třeba vždy přiložit grafický návrh použití znaku města, maketu či vzorek předmětu použití. Další přílohy jsou:

V případě, že je žadatelem fyzická osoba, je třeba doložit:
Kopii živnostenského oprávnění v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu.
Čestné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města.

V případě, že je žadatelem právnická osoba, je třeba doložit:
Kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné identifikační listiny.
Čestné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města.
Zmocnění fyzické osoby k jednání na účet právnické osoby, pokud takové zmocnění nevyplývá z výše uvedených dokumentů.

ŽÁDOST o povolení použití znaku města musí obsahovat identifikační údaje žadatele, kontaktní údaje (e-mail, telefon), stručný popis charakteru předmětu nebo akce, při použití na tiskových materiálech uvést celkový náklad, při použití na předmětech uvést celkový počet, při žádosti na časové období uvést časový rozsah.
V případě komerčního využití uvést návrh finančního nebo věcného vypořádání.
Přílohou žádosti musí být grafický návrh, maketa nebo vzorek předmětu použití; v případě nekomerčního využití - čestné prohlášení o nekomerčním použití; v případě komerčního využití - kopie živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné identifikační listiny.

Znak města Velké Pavlovice ke stažení:

Barevný znak města Velké Pavlovice ve formátu JPG * ke stažení ZDE
Barevný znak města Velké Pavlovice ve formátu PDF * ke stažení ZDE
Černobílý znak města Velké Pavlovice ve formátu JPG * ke stažení ZDE
Černobílý znak města Velké Pavlovice ve formátu PDF * ke stažení ZDE

168858

Historie v datech

1252 - Boček z Obřan při založení cisterciátského kláštera ve Žďáře v donační listině zmiňuje třetinu výnosů pavlovických vinic a desátek
1346 - při dělení statků po Jindřichu I. z Lipé pavlovický statek získal jeho syn Petrold, 10. prosince – Petrold daroval své manželce „užitek“ z Pavlovic
1347 - Po smrti Petrolda z Lipé se stal majitelem vsi Jindřich III. z Lipé
1368 - Jindřich III. prodal Pavlovice Janovi Jičínskému z Kravař
1400 - Pavlovice zdědil po Janu III. z Kravař jeho syn Beneš
1423 - Pavlovice zdědil Jan VI. z Kravař
1433 - Pavlovice získal po smrti Jan VI. Jan z Cimburka
1436 - Pavlovický statek byl prodán Petroldovi a Jindřichovi z Lipé
1496 - Jindřich IX. po dosažení plnoletosti se oženil s dcerou Viléma z Pernštejna Bohunkou a dal jí zapsat věno na pavlovickém statku
1559 - po smrti Viléma z Lipého obdržel Pavlovice Čeněk
1592 - byly založeny fara a kostel sv. Kateřiny
1594 - 14. ledna – v dopise purkmistra a radních města Brna jsou poprvé Pavlovice jmenovány Velkými, Jan IV. z Lipého prodal Pavlovice i s vinohrady Juliovi, hraběti ze Salm-Neuburgu
1606 - v Pavlovicích se uvádí první evangelický farář
1609 - 5. května – zemřel Štěpán Illeyházy a statek přešel na jeho vdovu Katřinu hraběnku z Palfy-Erdödu
1610 - připomíná se v Pavlovicích mlýn
1614 - Kateřina hraběnka z Palfy-Erdödu prodala panství hodonínské Zdeňkovi Žampachovi z Potnštejna
1615 - jsou doložena jmona rychtáře Jana Balaše, purkmistra Jana Pegače a obecních starších Jakuba Čaple, Tomáše Kačhaly a Viktorina Jeřábka
1623 - Uhři pobořili kostel sv. Kateřiny a vyplenili Pavlovice
1646 - podle listiny vydané ve Vídni Pavlovice dostal za pomoc v procesu o panství hodonínské zbohatlý měšťan a od roku 1642 nobilitovaný do šlechtického stavu Eliáš Wiesner
1649 - Pavlovice byly prodány Janovi z Rotálu
1672 - před hřbitovem byla postavena socha Sedmibolestné Panny Marie
1673 - 1. červenec – v Pavlovicích prováděla přeměření lánů a soupis gruntů vizitační komise, sestavující tzv. lánový rejstřík
1768 - před kostelem byla postavena socha Panny Marie Sedmibolestné
1775 - byla vydána tzv. urbariální fase, v níž i velkopavlovickým poddaným byly pevně stanoveny poddanské povinnosti
1780 - byla postavena tzv. kontribučenská sýpka, do níž byly odváděny naturální dávky z celého pavlovického panství
1786 - mezi obcí a zámkem byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého, Pavlovice s obcemi Bořetice, Kobylí, Kurdějov, Němčičky, Rakvice, Šakvice a Zaječí byly odděleny od hodonínského panství a podřízeny vrchnostenskému úřadu zřízenému v samotných Pavlovicích
1790 - vyhořelo 61 domů (v tom i škola a fara) a 31 stodol
1793 - vrchnost vystavěla novou školní budovu, obec však obstarala povozy a pracovní síly
1816 - byla zbořena věž uprostřed Dědiny a vystavěna dřevěná zvonice u kostela
1823 - budova vrchnostenského úřadu vyhořela po úderu bleskem, nato všechny panské budovy byly opatřeny hromosvody
1827 - katastr obce byl zaměřen a zakreslen do podrobného mapového podkladu zvaného indikační skica
1831 - prosinec – cholerou pomřelo 60 lidí, v obci byla postavena vrchnostenská palírna kořalky
1836 - 8. září do 13. října – na choleru zemřelo 82 lidí
1839 - vyhořel mlýn pod Horním rybníkem (nebyl již obnoven)
1840 - obecní představenstvo provádělo sčítání obyvatel a hospodářského zvířectva, v Pavlovicích žilo 1320 osob
1843 - 20. srpna – nejstarší písemný doklad o konání pavlovických hodů zveřejněný v časopise Česká včela
1849 - 26. srpna až do konce září – na choleru pomřelo 40 lidí
1850 - již před tímto rokem bývala na domě č. p. 159 pošta, v tomto roce se stal poštmistrem Josef Šafařík
1851 - do kostela pořízeny nové varhany
1860 - 7. května – byl zavěšen nový kostelní zvon, který byl v Brně přelit, místo puklého starého zvonu
1866 - 16. července – do V. Pavlovic přišlo pruské vojsko
1867 - u kostela byla vystavěna nová zděná zvonice, byla otevřena pošta
1870 - v městečku byla založena Občanská záložna, v r. 1873 byla uzavřena
1871 - 30. ledna – ve Velkých Pavlovicích se narodil Josef Blažek, populární romanopisec (pseudonym Josef Pavlovický) a fejetonista deníku Den)
1883 - 24. dubna – byl položen základní kámen k stavbě kostelní věže, která byla dne 16. září dokončena
1894 - vystavěna pětitřídní obecná škola, 1. prosince – byla zřízena místní četnická stanice
1897 - byla vystavěna trať Zaječí do Hodonína a dne 16. května projel tratí první vlak
1900 - bylo napočteno 471 domů a 2566 obyvatel
1901 - byl modernizován cukrovar, zřízena zemská vinařská školka
1906 - 23. března – v Pavlovicích se narodil pozdější univerzitní profesor a rektor Palackého univerzity v Olomouci MUDr. Josef Hádlík, do kostela byla pořízena nová křížová cesta
1913 - byl založen Sokol
1914 - 31. července – po desáté hodině v noci vybubnoval místní strážmistr Jakub Pláteník zprávu o mobilizaci
1914-18 - v průběhu I. světové války z V. Pavlovic padlo 34 lidí, zemřelo 25 a 28 mužů bylo nezvěstných, do války bylo povoláno údajně 856 mužů, z nichž 65 se stalo invalidy, 23 bylo nezvěstných a 86 padlých
1916 - 1. května až 30. září – byl zaveden tzv. letní čas, 4. až 8. října – u příležitosti jmenin císaře Františka Josefa I. byly vypsány tzv. „obětní dnové“, při nichž se měly konat sbírky, jejichž výtěžek by šel na válečné účely
1917 - 11. května – z věže kostela byly sundány zvony na válečné účely
1918 - březen – bylo zakázáno malování velikonočních vajíček, císařský velkostatek byl zabrán státem, zřízena obecní knihovna
1919 - 15. června byly konány obecní volby, u kostela byl založen park, v němž byla vysazena Lípa svobody, bylo rozhodnuto založit obecní kroniku, prvním kronikářem byl jmenován František Nesvadba
1920 - 14. prosince – velkopavlovičtí dělníci se přidali ke generální stávce zemědělských a cukrovarnických dělníků
1921 - při sčítání obyvatel bylo napočteno 520 domů a 2847 obyvatel
1922 - 7. října – Pavlovičtí zástupci se zúčastnili uvítání T. G. Masaryka v Čejči
1923 - 16. září – v obecních volbách získala strana lidová 578 hlasů, strana dělníků a domkářů 408 hlasů, republikánská strana zemědělců a malorolníků 21 hlasů, živnostenská strana 114 hlasů, ministerstvo zemědělství založilo v Pavlovicích státní ovocnou školku zaměřenou na pěstování meruněk
1924 - 19. června – kol Pavlovic projížděl president T. G. Masaryk a byl zdraven dětmi i dospělými
1925 - pro obecní úřad byl zakoupen psací stroj
1926 - jaro – tělovýchovná jednota Sokol započala se stavbou svého domu
1927 - 6. dubna – obecní zastupitelstvo rozhodlo na návrh řídícího učitele obecné školy Aloise Horňanského, aby dosavadní obecná škola byla přeměněna na měšťanskou, 8. srpna – do Pavlovic byl zaveden elektrický proud a poprvé se rozsvítily žárovky, 16. října – volby, účast 10 stran, z nichž nejúspěšnější se 263 hlasy byla sociální demokracie
1928 - 10. září – samaritánský sbor místního sboru dobrovolných hasičů se účastnil záchranných prací při srážce rychlíku s nákladním vlakem v Zaječí, při němž zahynulo 24 osob a 50 jich bylo raněno
1929 - 13. května – byl položen základní kámen k stavbě obecné školy, která byla dne 24. srpna slavnostně otevřena
1931 - 3. srpna – u Pavlovic se zřítilo vojenské letadlo, obsazené pilotem Pospíšilem z Brna a Štěpánem Černým z Pavlovic, oba letci zahynuli, ve šlechtitelské stanici byla vyšlechtěna ozimá pšenice Hodonínská osinatka
1934 - 13. – 15. července – na výstavě jihomoravského ovoce v Brně v Besedním domě získaly pavlovické meruňky první cenu, bylo otevřeno sokolské kino Slavia, které bylo v roce 1936 přeměněno ve zvukové
1937 - přičiněním agrární strany vzniklo Vinařské družstvo, spol. s r. o. se 350 členy
1938 - 12. června konaly se obecní volby, v nichž nejvíce hlasů (450) získala strana sociálně demokratická, červen – počala se šířit slintavka a kulhavka, která se do srpna rozšířila po celé obci
1945 - 14. dubna – Velké Pavlovice byly bombardovány sovětským letectvem, na dvoře statku bylo zabito na 40 koní a 4 vojáci, 15. dubna – v odpoledních hodinách ze směru od V. Bílovic byly V. Pavlovice osvobozeny, v bojích padlo 20 sovětských vojáků a při náletu byli usmrceni 4 pavlovičtí muži, šlechtitelská stanice byla včleněna do podniku Osiva
1946 - leden – byla provedena exhumace padlých sovětských vojáků, kteří byli převezeni na vojenský hřbitov do Hustopečí, srpen – spolek moravských cukrovarů prodal cukrovar Masosvazu
1947 - 22. června – obecní kroniku podepsal president republiky dr. Edvard Beneš
1949 - 1. května – nový závod, vzniklý na místě cukrovaru, byl přejmenován na Ústředí pro zásobování se zemědělskými výrobky – sekce IV
1950 - 10. března – bylo zapsáno do obchodního rejstříku JZD II. typu se 66 členy
1951 - 1. ledna – Drůbežářský závod byl znárodněn, poté byl od 1. června přejmenován na Jihomoravské drůbežářské závody
1952 - vznikla Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti
1959 - do Pavlovic byla přivedena přípojka plynu
1963 - bylo započato s výstavbou koupaliště
1967 - Velké Pavlovice byly povýšeny na město, JMDZ byly napojeny na plynovou přípojku
1968 - duben – byla zahájena stavba skupinového vodovodu V. Pavlovice – Zaječí
1971 - únor – bylo opět otevřeno kino, současně byla otevřena nová knihovna, byly sloučeny vinařské závody ve Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích v Moravské vinařské závody Velké Pavlovice, v cihelně bylo započato s pálením pomocí plynu, manželé Jarošovi založili 40-členný pěvecký sbor a dechovou hudbu Starohorka
1972 - byla dokončena budova Obvodního oddělení VB se čtyřmi byty
1973 - 8. – 9. září – ve škole proběhly rozsáhlé oslavy 50. výročí založení měšťanské školy a 270. výročí obnovení vyučování ve Velkých Pavlovicích, prosinec – byl dokončen skupinový vodovod V. Pavlovice – Zaječí
1974 - 12. února – sloučení JZD Velké Pavlovice, Bořetice a Němčičky – vzniklo JZD Velkopavlovicko se sídlem ve V. Pavlovicích, které mělo 616 trvale činných členů, 28. května – byl položen základní kámen stavby nového závodu Moravských vinařských závodů
1975 - 15. června – konala se místní spartakiáda za účasti 680 cvičenců, 8 září – byly započaty zemní práce na výstavbě nové mateřské školy, šlechtitelské stanici byla uznána nová odrůda křížence frankovky a svatovavřineckého pod názvem Andrea
1976 - 1. ledna – JZD Velkopavlovicko bylo přejmenováno na JZD Rovnost, 17. 19. dubna – u příležitosti 40. výročí založení Vinařského družstva byla konána oblastní přehlídka vína, na níž bylo vystaveno 1401 vzorků vína, 6. května – ve městě bylo pozorováno zemětřesení, které se projevilo chvěním nábytku a sklenic
1977 - byla dokončena výstavba administrativní budovy družstva, šlechtitelská stanice získala významné úspěchy na přehlídkách vín (4 zlaté medaile, 2 stříbrné a jednu bronzovou), ve městě se objevily nové typy aut – Škoda 105 S, 105 L a 120 LS
1978 - v JZD došlo k velkému úhynu dobytka v důsledku chorob – leukémie, mastitidy anové choroby označované jako IBR, v cihelně byla rozšířena těžba v hliništi
1979 - 1. ledna – v průběhu 12 hodin prudce poklesla teplota o 25,3°C, což způsobilo značné zásobovací problémy, 29. dubna – 1. května – ZO ČOZS uspořádala v Pavlovicích celostátní vinařský seminář, jeho součástí byla i Celosvazová výstava 2300 vzorků vín, 1. června – byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy typu VELOX, říjen – ve škole vypukla epidemie žloutenky typu A, při čemž 37 dětí bylo hospitalizováno na infekčním oddělení Nemocnice Valtice, byl založen folklórní soubor Vonička
1980 - březen – v důsledku žloutenky bylo vyšetřeno 966 dětí, 1. listopadu – proběhlo sčítání obyvatelstva – ve V. Pavlovicích bylo napočítáno 1436 mužů a 1543 žen v 844 domech o 992 bytech, byla JMDZ byla vystavěna hala na zpracování králíků, v MVZ byla vystavěna lahvovna, na ZDŠ započata výstavba přístavby 4 tříd a kabinetů, v zámecké zahradě se budovalo nové hřiště TJ Slavoj
1981 - duben – do provozu byla dána automatická telefonní ústředna, 5. a 6. června – ve volbách bylo odevzdáno 99,95% hlasů  pro kandidáty Národní fronty, 7. listopad – ZO Českého svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva uspořádala meziokresní výstavu zvířectva, na níž bylo vystaveno na 1200 ks zvířat, na katastru města v trati Nad zahrady bylo prozkoumáno pohřebiště a sídliště z doby bronzové
1982 - 1. září – základní devítiletá škola byla změněna na základní školu s 9 třídami 1. až 4. ročníku a 11 třídami druhého stupně (5. až 8. ročník), 21. prosince – do užívání byla předána přístavba 4 tříd základní školy, MVZ zavedly do prodeje nový druh vína Perla Moravy
1983 - 11. května – ve vinařských závodech byl zahájena výstavby objektů pro mechanizační dílny, 30. května až 4. června – ve městě probíhalo natáčení Čs. televize pořadu „Města našich dnů“, dokumentární film o Pavlovicích byl vysílán 21. září, v trati Hlaviny dostavěl SSS posklizňovou linku obilí, do provozu cihelny byl uveden počítač v hodnotě 350.000,- Kčs, což umožnilo plnou automatizaci výroby cihel bez doteku lidské ruky
1984 - 1. dubna – byla provedena redislokace služeben Veřejné bezpečnosti, velkopavlovická služebna byla sloučena s obvody Hustopeče a Klobouky, září – při základní škole byla zahájena výstavba nové tělocvičny, 23. listopadu – mezi 10.21 a 11.03 hod. dopoledne se nad městem přehnala vichřice o rychlosti 111,6 km/h, při MěNV byl zřízen stavební úřad 1. stolice pro obce Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Vrbici a Kobylí, na statku byla dána do provozu posklizňová linka osiv se skladovací kapacitou 430 vagónů, TJ Slavoj uvedla do provozu nové hřiště a zahájila výstavbu tribuny
1985 - 7. ledna – v trati Za dvorem byla naměřena teplota -31°C, duben – v JZD byly instalovány dva počítače TNS Slušovice, 3. května – na místním hřišti proběhla místní spartakiáda za účasti 340 cvičenců, kteří převedli 6 skladeb, 21. až 22. září – zahrádkáři uspořádali ve spolupráci s MVZ XV. jubilejní výstavu vín u příležitosti 50. výročí založení MVZ, geodézie Brno zahájila práce na vyhotovení nové základní mapy katastru města
1986 - 1. října – novým duchovním správcem farnosti se stal Antonín Střelec, 14. listopadu – Velké Pavlovice uzavřely družební dohodu s MNV Cífer v okrese Trnava, TJ Slavoj vystavěl šatny a sociální zařízení, v JZD bylo sklizeno 2293t meruněk, což byla doposud nejvyšší sklizeň v historii města
1987 - březen – při JZD pracuje kroužek výpočetní techniky a družstvo zakoupilo do školy počítač PMD-85-2, 3. srpna – z budovy MěNV se přestěhovala pošta na dům č. 49 v Hlavní ulici, 5. září – proběhly oslavy 20. výročí povýšení Pavlovic na město, listopad – byla kolaudována tělocvična v základní škole, zásobovací situace ve spot. zboží je natolik neuspokojivá, že se „o výběru nedá vůbec mluvit“, jak konstatuje obecní kronika
1988 - 7. až 8. dubna – jarní mrazy zničili z 50% meruňky v květu, 1. května – při JZD byla zřízena tiskárna, 11. května – asi v 7 hod. vypukl v JMDZ nedbalostí pracovníka, který prováděl pálení potrubí, požár, byly při něm zničeny zásoby skladu v hodnotě 5. mil. Kčs, uskladněný nový počítač za 1,5 mil. Kčs atd., celková škoda cca 10 mil. Kčs, 4. července – byly zahájeny zemní práce na výstavbě nového nákupního střediska Jednoty, MVZ uvedly na trh nové známkové víno Diamant
1989 - 1. ledna – místní kino bylo převzato do správy Okresního kulturního střediska Břeclav, 9. července – na místním stadionu byla otevřena ubytovna, 17. října – zdejší kronikář vyhrál okresní kolo celonárodní soutěže kronikářů, v následujícím krajském kole byla kronika rovněž vyhodnocena jako nejlepší v kraji a v celostátním kole v Praze byla oceněna diplomem ústřední soutěžní komise a ministerstva kultury ČSR, 23. listopadu – rada MěNV přijala usnesení bedlivě sledovat dění ve městě a okamžitě informovat představitele města o dění v obci, měly být strhávány výzvy studentů, bránit v přípravě stávek a vyzvala poslance za zdejší obvody, aby rezignovali na svůj poslanecký mandát, 27. listopadu – ve městě proběhla ve 12.00 hod. generální stávka, před budovou MěNV se shromáždilo na 500 lidí, převážně dělníků ze zdejších závodů, V JMDZ bylo založeno Občanské fórum, 5. prosince – v sále kina bylo založeno na veřejné schůzi místní Občanské fórum, mluvčím fóra byl PhMr. Alexander Tomeček, během schůze proběhla podpisová akce za zvolení V. Havla presidentem a bylo navrženo vrátit škole název Masarykova jubilejní škola, na statku Oseva byl poprvé učiněn pokus embryotransferu s cílem získat dvojčata telat, do knihovního fondu byla vrácena prohibita, která byla stažena v době normalizace na počátku 70. let
1990 - 11. ledna – na zasedání MěNV byly projednány změny ve funkcích představitelů MěNV, 1. března – po dlouhých letech znovu proběhly oslavy narozenin prvního československého presidenta T. G. Masaryka, 19. až 21. srpna – o tradičních hodech se opět chasa mohla svobodně zúčastnit  bohoslužeb v místním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, 24. listopadu – proběhly volby do obecního zastupitelstva, v JZD došlo k výměně vedení družstva
1991 - 2. ledna – spotřební družstvo Jednota prudce zvýšilo ceny svých výrobků, v důsledku toho se objevilo ve městě několik maloprodejců, kteří nižšími cenami začali Jednotě konkurovat, 28. února – v MVZ proběhla delimitace podniku a vznikl závod VINIUM, bylo započato s výrobou perlivých vín, 9. května – Pplk. v. v. Josef Pavelka obdržel řád M. R. Štefánika za zásluhy v boji proti nacismu, 13. července – byla průtrž mračen, při níž bylo zatopeno mnoho domů, garáží a sklepů, ulice Zelnice byla plná nánosů zeminy z polí, některé provozovny služeb byly zakoupeny v rámci malé privatizace místními občany, některé provozovny byly vráceny původním majitelům
1992 - 5. března – na členské schůzi JZD byl schválen zánik družstva a jeho rozdělení na tři původní zemědělská družstva V. Pavlovice, Němčičky a Bořetice k 1. lednu 1994, 20. srpna až 4. září – tři pavlovičtí studenti byli vysláni na studium do USA, 22. až 30. srpna – zastupitelé města a podnikatelé zdejších závodů navštívili francouzské město Echenon, dne 23. srpna uzavřeli družební smlouvu s představiteli tohoto města, 10. prosince – městské zastupitelstvo se usneslo zřídit městskou policii, v průběhu roku bylo požádáno o zřízení 114 provozoven, kino prošlo generální opravou, byla vystavena dechová hudba Mladohorka pod vedením Františka Marka, pro žáky 6. až 8. třídy byl založen folklorní soubor Dolina, který měl vychovávat budoucí členy Vonice
1993 - 1. ledna – městské zastupitelstvo zřídilo podnik Služby města, únor – ve městě byl zřízen Dům dětí a mládeže jako středisko pro využívání volného času dětí, 28. července – ve večerních hodinách vzplanula střecha památkově chráněné kontribučenské sýpky, 2. listopadu – V. Pavlovice navštívil prezident V. Havel, listopad – ve V. Pavlovicích natáčel svůj pořad Receptář Přemek Podlaha, pořad byl vysílán v prosinci
1994 - 20. ledna – městská rada byla poprvé informována ředitelem A. Kavanem o možnosti zřízení gymnázia, 26. prosince – v tělocvičně ZŠ se uskutečnil první ročník memoriálu V. Trsťana v sálové kopané, byla opravena budova radnice
1995 - 3. ledna – při čtvrtém ročníku základní školy byla zřízena dyslektická třída, 15. března – na zasedání městského zastupitelstva bylo odsouhlaseno zrušení koupaliště, 26. května – byl schválen nový zákon o vinohradnictví a vinařství, podle něj je Velkopavlovicko jednou ze tří vinařských oblastí na okrese Břeclav, 1. června až 31. října – byla provedena rozsáhlá přestavba a přístavba školních budov, v měsíci červnu bylo završeno úsilí o zřízení městského gymnázia, které bylo po několika zamítavých stanoviscích ministerstvem školství povoleno, červen – v důsledku zvýšených srážek se vylila Trkmanka a zatopila lesík a zahrady u železniční zastávky, 1. prosince – bylo pro nezájem diváků zastaveno promítání filmů v místním kině, v sále sokolovny byl natáčen pořad ČT „3x nej“ s dechovou hudbou Moravěnka, byla zahájena příprava výstavby nové čistírny odpadních vod, pro velký zájem byl založen oddíl basketbalu
1996 - 29. března – konala se oslava 60. výročí vzniku vinařského družstva Vinopa, součástí byla i výstava vín z Velkopavlovické oblasti, kterou zahájil ministr průmyslu a obchodu ing. Vladimír Dlouhý, 29. dubna – město postihla bouřka s krupobitím, spadlo 56mm srážek a z mnoha pozemků byla spláchnuta ornice, 1. září – byla zahájena výuka na gymnáziu v jedné třídě šestiletého a jedné osmiletého studia, 31. října – byla poprvé nasvícena věž kostela, náklady na osvětlení činily 58. tis. Kč
1997 - 3. ledna – opět bylo obnoveno promítání v místním kině, 13. března – zemřel plk. letectva v. v. a hrdina II. svět. války, nositel řady čs. i zahr. vyznamenání – Josef Pavelka, 25. prosince – po rekonstrukci opět otevřena sokolovna, byl uspořádán koncert dechové hudby Templáři, v rámci pomoci obcí postižených povodní bylo ve městě vybráno od občanů a podnikatelů 540.000,- Kč, které byly poskytnuty Bruntálu a Kravařům, akciová spol. Vinium se stala největším vývozcem vín v ČR, ZD získalo první cenu v rajonu sladovny Hodonín a Poštorná za sladovnický ječmen v soutěži dodavatelů slad. ječmene nazvané Cena krále Ječmínkana 6. mezinárodním veletrhu pivovarnictví a sladovnictví
1998 - září – v sokolovně se konala přehlídka dechových hudeb, 13. až 14. listopadu – konaly se volby do obecního zastupitelstva, listopad – starosta města Ing. Martin Bálka byl přijat presidentem republiky Václavem Havlem, vinařská firma Baloun odeslala presidentu republiky Václavu Havlovi 120 lahví vína Chardonay – pozdní sběr 1996 s jeho portrétem na etiketě
1999 - leden – ZD započalo s likvidací 6 ha přestárlých meruňkových sadů odrůdy Velkopavlovická, 1. března – gymnázium Velké Pavlovice bylo zařazeno do celostátní sítě škol, 7. květen – přes V. Pavlovice projel peloton cyklistického Závodu míru, 13. května – závodnice Petrásková z Velkých Pavlovic získala tři tituly okresního přeborníka okresního atletického přeboru v Břeclavi, 29. června – při sklizni vojtěšky došlo k poruše sklízecího stroje TORON, při výbuchu byli zraněni 3 pracovníci, z nichž jeden na zranění a těžké popáleniny zemřel
2000 - 1. ledna – k tomuto datu byla budova gymnázia předána státu, 15. března – v sídle společnosti Vinium se sešlo současně 32 Josefů, tento výkon má být zapsán do českého dodatku Guinessovy knihy rekordů, květen – v soutěži Chléb roku 2000 získalo pekařství J. Pešáka diplom podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR, 18. srpna – uskutečnil se otevírací turnaj nově založeného tenisového oddílu ve čtyřhře O pohár starosty města, 30. září – místní hasiči oslavili 110 let od vzniku svého hasičského sboru, 24. října – anonymní telefonát ohlásil bombu v budově základní školy, říjen – v městské knihovně byl zaveden internet, 24. listopadu až 8. prosince – ve výstavní galerii v podkroví radnice se uskutečnila první výstava obrazů, listopad – Vinium uvedlo na trh nová známková vína Moravia Hills, Moravia Vineyards a Moravia Valley
2001 – v průběhu jarních měsíců byla zahájena výstavba ČOV, zřízeno TIC v knihovně a započata přístavba gymnázia. Město vstoupilo do svazku obcí Mikroregion Hustopečsko
2002 – zahájena výstavba sportovního areálu za gymnáziem a ZŠ. 8. června, u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Velkých Pavlovicích přijal starosta města na radnici předsedu Parlamentu České republiky Václava Klause s manželkou. Na TJ Slavoj vybudována přístavba (sociální zařízení, šatny, společenské zázemí), na Gymnáziu Velké Pavlovice se konaly první maturitní zkoušky, 1. a 2. listopadu – volby do obecního zastupitelstva
2003 – v tomto roce byla dokončena a zkolaudována ČOV i sportovní areál, zahájeno budování přístavby kostela, dokončeno prodloužení silnice a vybudování odvodňovacího žlabu na Zelnicích, zahájení rekonstrukce šaten, učeben a přístavba tribuny k tělocvičně školy, 13. – 14. června se konalo referendum ke vstupu do EU
2004 – zahájena I. etapa obnovy lesíku u ČD na park, 1. května byly u příležitosti vstupu ČR do EU vysazeny u kapličky sv. Ant. Paduánského 3 lípy, v lokalitě Padělky byly vybudovány IS pro 90 rodinných domků, 1. července přechází Gymnázium Velké Pavlovice ze státního na městské, Vinium a.s. investovala 80 mil. Kč do nové technologie na výrobu červených vín
2005 – v katastru města bylo vysazeno více než 2000 sazenic dubů, buků a habrů, v lokalitě Padělky byla zhotovena nová komunikace, vybudováno parkoviště u kostela a házenkářského hřiště, zahájeno budování nových cesta výsadba zeleně v budoucím lesoparku u ČD

2006 - ohlédnutí za rokem 2006 - ke stažení ZDE
2007 - ohlédnutí za rokem 2007 - ke stažení ZDE
2008 - ohlédnutí za rokem 2008 - ke stažení ZDE
2009 - ohlédnutí za rokem 2009 - ke stažení ZDE
2010 - ohlédnutí za rokem 2010 - ke stažení ZDE
2011 - ohlédnutí za rokem 2011 - ke stažení ZDE
2012
- ohlédnutí za rokem 2012 - ke stažení ZDE
2013 - ohlédnutí za rokem 2013 - ke stažení ZDE
2014 - ohlédnutí za rokem 2014 - ke stažení ZDE
2015 - ohlédnutí za rokem 2015 - ke stažení ZDE