Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Biocentrum Zahájka


Biocentrum Zahájka

Za městem - směr Němčičky, Velké Pavlovice * GPS 48°54'47.324"N, 16°48'59.289"E

•    Areál Biocentra Zahájka, vybudovaný městem Velké Pavlovice v letech 2011 až 2013, se nachází na patnáctihektarovém pozemku. Celý areál byl navržen tak, aby vzniklo atraktivní prostředí vhodné pro život celé řady živočichů a rostlin a tím se zvýšila druhová rozmanitost a tedy i ekologická stabilita širšího okolí biocentra.
•    Už od dávného středověku byla obec Velké Pavlovice obehnána rybníky. V 18. století byly rybníky zasypány a na jejich místě byla pěstována cukrovka. Pozůstatkem těchto zaniklých rybníků jsou dodnes podmáčené pozemky. Areál biocentra se nachází v místě, kde se kdysi rozkládal nejstarší z místních rybníků (tzv. Horní rybník).
•    Vybudováním biocentra zde vznikl nový prostor pro přírodu se soustavou tůní, mokřadem a výsadbou zeleně. Díky tomuto projektu se na tomto území zlepšilo hospodaření s vodou (voda neodtéká tak rychle jako dřív) a v širším okolí se zlepšilo i celkové klima. Biocentrum umožňuje návštěvníkům nerušené pozorování vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, což napomáhá budování kladného vztahu lidí k přírodě.

Proč je znovu obnovování mokřadů tak důležité?

•    Mokřady jsou důležitou a nenahraditelnou součástí krajiny kdekoli na světě. Jsou to přechodové biotopy mezi vodními a suchozemskými ekosystémy. Jejich význam je mnohostranný – ekologický, vodohospodářský i krajinotvorný. Jejich hodnota spočívá zejména v tom, že je na ně navázána celá řada často ohrožených a chráněných živočichů a rostlin, zejména obojživelníků a plazů.
•    Důležitost mokřadů dokládá i mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů – Ramsarská konvence. Česká republika je členem od roku 1990.
•     Biocentrum Zahájka je tvořeno soustavou vodních a mokřadních stanovišť, která jsou doplněna výsadbou domácích druhů dřevin. Lokalita je koncipována tak, aby byla aktivní pro celou řadu živočichů a rostlin. Pozvolné břehy tůní, tvořící přechod mezi vodním a suchozemským prostředím, postupně osidluje mnoho druhů obojživelníků. Biotechnické objekty obsazují zástupci hmyzu a plazů. Vodní plochy využívají vodní ptáci a jsou navštěvovány i velkým množstvím savců.
•    Mladé dřeviny vysázené v okolí tůní vytvoří postupem času nad hladinou stín a svým druhovým složením, jež odpovídá přirozené vegetaci v této oblasti, také zvýší druhovou rozmanitost biocentra.

Projekt Biocentrum Zahájka Velké Pavlovice
Motto projektu: „Pro vodu, vzduch a přírodu.“
 Biotechnická opatření Biocentra Zahájka

•    Biotechnická opatření – jsou zařízení vytvořená na základě doporučení zoologů. Jsou projektována tak, aby umožňovala rozvoj co největšímu množství živočichů, kteří byjinak v lokalitě nenašli vhodné podmínky pro život. Slouží ke zvýšení druhové rozmanitosti ekosystémů.
•    Kamenná zídka – je biotechnický objekt, který slouží k rozvoji teplomilných druhů živočichů.  Zídka je tvořena kameny, které jsou na sebe naskládány tak, aby vytvořili delší zídku. Mezi kameny přitom zůstávají mezery. Objekt je nejlépe orientován jižním nebo jihozápadním směrem, aby kameny akumulovaly co nejvíce tepla během dne. Tepla pak využívají zejména studenokrevní živočichové (plazi), hmyz nebo drobní hlodavci. Často se v blízkosti objektu objevují také teplomilné druhy rostlin.
•    Plazník – je biotechnický objekt, který podporuje zvýšení druhové rozmanitosti a počtu plazů v lokalitě. Je tvořen kůly, které jsou na sebe naskládány tak, aby vytvořily rám. Do něj je následně umístěn klest a ten je přesypán zeminou. D9ky klestu zemina nevyplní celý prostor mezi kůly a vznikne dostatek dutinek a mezer vhodných pro život cílových živočichů. Množství zeminy na klestu navíc vytváří ochranu těchto zvířat před predátory. 

Základní prvky Biocentra Zahájka 

Západní část

•    V západní části biocentra se nachází výše popsaná biotechnická opatření, tedy kamenné zídky a plazníky.
•    Západní výsadby – výsadby v okolí tůní v západní části lokality jsou tvořeny domácími druhy stromů a keřů. Celkem je použito 11 druhů stromů a 10 druhů keřů. Použity jsou například jilmy, jasany, lípy, javory či duby na obvodu lokalit, uvnitř se zase více setkáváme s hlohy, kalinami, ptačím zobem nebo keřovými vrbami. Výsadby jsou rozmístěny tak, aby byla plocha dostatečně ozeleněna a přitom byla zachována také trávo-bylinná společenstva v okolí tůní.
•    Západní tůně – na západní straně lokality je vytvořeno celkem 9 tůní, které jsou vykopány tak, aby maximální hloubka nepřekročila 1,5 m. Tůně jsou zásobovány podzemní vodou a srážkami, jedná se o tzv. nebeské tůně. Břehy tůní mají různé sklony, které se směrem ke dnu zmírňují. Mezi jednotlivými tůněmi jsou rozmístěny výsadby dřevin.

Východní část

•    Východní výsadby – u východní tůně jsou výsadby tvořeny podobným způsobem jako na západní straně a jsou zde použity stejné druhy domácích druhů dřevin. Rozmístěny jsou tak, aby po obvodu byly především stromy a ve vnitřním prostoru více keře. Stromy tak budou v dospělosti vytvářet přirozenou hranici celé lokality.
•    Východní tůň – velká tůň na východní straně řešeného území je také nebeská, neboť je zásobena pouze podzemní vodou a srážkami a nemá žádný další přítok. Břehy této tůně mají pozvolný sklon, který je místy i více než 1:15. Celková tůně při břehu je 3,6 ha, její maximální hloubka 1,5 m a předpokládaná hladina je na úrovni 167 metrů nad mořem.
•    Ostrov v tůni – ostrov rozčleňuje jinak jednolitou vodní plochu východní tůně. Je to prvek, který díky své velikosti téměř 30 x 15 m umožňuje i výsadbu vhodných druhů dřevin přímo ve středu tůně.

 Fauna a flora mokřadů... 
BIOCENTRUM ZAHÁJKA, termín výstavby 7/2011 – 6/2013

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 13.743.347,- Kč
Dotace Evropské unie: 13.056.180,- Kč (95%)
Dotace Státního fondu životního prostředí ČR: 687.167,- Kč (5%)
Datum zahájení realizace projektu: 18. července 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2013
Projektant: ATELIER FONTES, s.r.o.
Realizační firma: Ekostavby Brno, a.s. 

Mapa lokality Biocentrum Zahájka Velké Pavlovice 

 


 


Biocentrum Zahájka