Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Informace dle zákona č.106/1999

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Město Velké Pavlovice

2.  Důvod a způsob založení
Město Velké Pavlovice jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Město Velké Pavlovice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura
 otevřete kliknutím ZDE

4. Kontaktní spojení
    
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice

    4.3 Úřední hodiny Městského úřadu
Pondělí: 7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00
Úterý: 7:30 - 11:00, 11:30 - 14:00
Středa:    7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00
Čtvrtek:  7:30 - 11:00, 11:30 - 14:00

     Úřední hodiny Městské policie
Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa:   15:00 - 17:00

            Pracovní doba podatelny 
Pondělí: 7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00
Úterý:    7:30 - 11:00, 11:30 - 14:00
Středa:   7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00
Čtvrtek:  7:30 - 11:00, 11:30 - 14:00   
             

     4.4 Telefonní čísla
519 365 340, 519 428 101- ústředna
Kontaktní seznam pracovníků MěÚ Velké Pavlovice

      4.5 Adresa internetové stránky
www.velke-pavlovice.cz

    4.6 Adresa podatelny
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06

zprávy jsou přijímány na nosičích:  CD/DVD-ROM, flash disk
                ve formátech:  .txt, .htm, .html, .doc, .docx, .xls, .xlsx, rtf, .pdf, .odt

  •    4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@velke-pavlovice.cz

    4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka: xvqban6

5. Případné platby lze poukázat
 Číslo účtu: 2425651, kód banky 0100
                 platby lze uhradit i na pokladně městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou 

6. 
00283703

7. DIČ
CZ00283703

8. Dokumenty
   
8.1 Seznam hlavních dokumentů
Územní plán města
Plán rozvoje města

    8.2 Rozpočet
      otevřete kliknutím ZDE

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace - otevřete kliknutím ZDE

Sazebník úhrad za poskytnutí informací        
        rok 2023 - otevřete kliknutím ZDE            

Poskytnuté informace - otevřete kliknutím ZDE

10. Příjem žádostí a dalších podání
    10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob - otevřete kliknutí ZDE

    •   10.2 Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob - otevřete kliknutím ZDE

    •   10.3 Formuláře
           •     
Bytové hospodářství - otevřete po kliknutí ZDE
           •     
Životní prostředí - otevřete po kliknutí ZDE
           •     
Stavební úřad - otevřete po kliknutí ZDE
           •     
Matrika - otevřete po kliknutí ZDE
           •     
Místní poplatky - otevřete po kliknutí ZDE

   •   10.4 
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
        
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
               https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

11. Předpisy

    11.1 Nejdůležitější používané předpisy - otevřete kliknutím ZDE
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

    11.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města - otevřete kliknutím ZDE 
Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na městském úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací
   
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - otevřete kliknutím ZDE
Sazebník je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
        a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

     12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - žádná rozhodnutí
         vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy
   
  13.1 Vzory licenčních smluv - město nemá žádné vzory licenčních smluv
     13.2 Výhradní licence - město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí
        výhradní licence   

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
       otevřete kliknutím ZDE