Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

E-podatelna


Elektronická podatelna Městského úřadu Velké Pavlovice

podatelna@velke-pavlovice.cz

je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Velké Pavlovice, přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) ve smyslu:

• zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
• zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
• zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
• vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat v elektronické podobě. Datové zprávy lze zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě spolu s přílohami je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Velké Pavlovice
Nám. 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí 7.30 - 11.00 hod. 11.30 - 17.00 hod.
Úterý 7.30 - 11.00 hod. 11.30 - 14.00 hod.
Středa 7.30 - 11.00 hod. 11.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 7.30 - 11.00 hod. 11.30 - 14.00 hod.
Pátek ZAVŘENO

Elektronické podání lze učinit:
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu podatelna@velke-pavlovice.cz
prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: xvqban6
na technickém nosiči dat na podatelně Městského úřadu Velké Pavlovice

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou:
Dle §18 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob. Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Požadavky na elektronická podání:
podání přijaté v elektronické podobě musí být čitelné,
musí obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele,
maximální přípustná velikost datové zprávy zasílané pomocí e-mailu je 10 MB,
podání je opatřeno platným zaručeným elektronickým podpisem,
zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci. 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:
CD, DVD, USB FLASH. Vše ve formátu PC (Windows).

Podporované formáty datových zpráv:
*.doc.*.docx. (Microsoft Word od verze 97)
*.xls.*.xlsx. (Microsoft Excel od verze 97)
*.pdf (Acrobat Reader)
*.jpg, *.jpeg (Joint Photographic Experts Group)
*.rtf (Rich text format)
*.tif (Tagged Image Format File)
*.txt (Obecný text)
*.gif (Graphics Interchange Format)

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“):

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@velke-pavlovice.cz, popř. volejte na tel. č. 519 365 340.