Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Místní poplatky

POPLATKY NA ROK 2024 SE BUDOU VYBÍRAT OD 20. BŘEZNA DO 15. DUBNA.

MÍSTNÍ POPLATKY

- poplatky upravené obecně závaznými vyhláškami města Velké Pavlovice

Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění od 1. 1. 2024 (dále jen zákon) 
* ke stažení ZDE

Poplatek ze psů

OZV města Velké Pavlovice o místním poplatku ze psů * ke stažení ZDE

Ohlášení  k místnímu poplatku ze psů * ke stažení ZDE
- platí se ze psů starších 3 měsíců

Čestné prohlášení o zániku placení poplatku ze psa * ke stažení ZDE
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa * ke stažení ZDE

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
• za jednoho psa 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč

Splatnost poplatku:
- do 15. dubna příslušného kalendářního roku 

Vyřizuje: Liběna LUDVOVÁ

tel.: 519 365 341, 777 736 434
e-mail: ludvova@velke-pavlovice.cz

___________________________________________________________________________

Poplatek za odpad

OZV města Velké Pavlovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen OZV )
 * ke stažení ZDE

Poplatníkem poplatku je:  

1. fyzická osoba přihlášená ve městě    

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
     1. kterému byl povolen trvalý pobyt
     2. který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
     3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
     4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

       
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - fyzická osoba, cizinec
 * ke stažení ZDE

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí (změna do 31.12.2021) * ke stažení ZDE 

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí (změna od 1. 1. 2022) * ke stažení ZDE 

2. vlastník (fyzická nebo právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - stavba, byt, RD
ke stažení ZDE


Ohlašovací povinnost:
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, v případě změny údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Sazba poplatku:

za osobu 800,- Kč/rok 

Splatnost poplatku:
jednorázově, nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy (čl. 6 OZV):

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení   nebo
e)  na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2)   Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

a) je osobou po celý příslušný kalendářní rok se zdržující v zahraničí,
b) je osobou mladší 2 let nebo osobou, která dovršila 2 roky v příslušném kalendářním roce,
c) je osobou starší 75 let nebo osobou, která dovršila 75 let v příslušném kalendářním roce.

(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je třetím a každým dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti, které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně, a to ve výši 400,- Kč. 

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto fyzické osobě ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. b).

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle č. 6 odst. 1, 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15. dubna toho kalendářního roku.

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 * ke stažení ZDE

Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ

tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz

_________________________________________________________________________________

Poplatek z pobytu

OZV města Velké Pavlovice o místním poplatku z pobytu (dále jen OZV) * ke stažení ZDE

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ohlášení poskytování/ukončení úplatného pobytu/změna údajů uvedených v ohlášení * ke stažení ZDE

Ohlašovací povinnost:
nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, v případě změny do 15 dnů od dne, kdy změna nastala.

Evidenční povinnost:
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt (údaje jsou uvedeny v § 3g zákona).

Sazba poplatku od 1. 1. 2024:
Sazba poplatku činí 25,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (základem poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu. V důsledku toho základ poplatku odpovídá počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu úplatně poskytnuty).

Splatnost poplatku:
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku
za I. pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. 7.
za II. pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku


Přiznání k místnímu poplatku z pobytu ke stažení ZDE

Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ

tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz


_______________________________________________________________________________

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - účinnost od 1. 1. 2020
- příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 města Velké Pavlovice,
   o místním poplatku za užívání veřejného prostranství * ke stažení ZDE
- příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 města Velké Pavlovice,
   o místním poplatku za užívání veřejného prostranství * ke stažení ZDE