Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Místní poplatkyMÍSTNÍ POPLATKY

- poplatky upravené obecně závaznými vyhláškami města Velké Pavlovice


Místní poplatky za odpad, ze psů, nájem (pacht) z pozemků a nájmy za hrobová místa se budou vybírat od 15. března do 15. dubna 2021. 

NEPLAŤTE, PROSÍM, POPLATKY BEZHOTOVOSTNĚ BEZ PŘEDCHOZÍHO OVĚŘENÍ ČÁSTKY K ÚHRADĚ!! (BYL NAVÝŠEN POPLATEK ZA ODPAD)


Poplatek ze psů

OZV města Velké Pavlovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů * ke stažení ZDE

Ohlášení  k místnímu poplatku ze psů * ke stažení ZDE
- platí se ze psů starších 3 měsíců

Čestné prohlášení o zániku placení poplatku ze psa * ke stažení ZDE
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa * ke stažení ZDE

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
• za jednoho psa 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč

Splatnost poplatku:
- do 15.4. příslušného kalendářního roku 

___________________________________________________________________________

Poplatek za odpad

OZV města Velké Pavlovice č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen OZV č. 2/2020)
 * ke stažení ZDE


platí :  
1. fyzická osoba přihlášená v obci 

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
     1. kterému byl povolen trvalý pobyt
     2. který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
     3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
     4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

       
Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů - fyzická osoba, cizinec * ke stažení ZDE

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí * ke stažení ZDE 

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání 
a odstraňování komunálních odpadů - stavba, byt, RD * ke stažení ZDE

Sazba poplatku:
za osobu 600,- Kč/rok (od 1. 1. 2021)

Splatnost poplatku:
- do 15.4. příslušného kalendářního roku

Osvobození a úlevy (čl. 6 OZV č. 2/2020):

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV č. 2/2020, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2)   Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se v místě přihlášení nezdržují z důvodu dlouhodobého, soustavného pobytu v zahraničí (po dobu minimálně 6 měsíců),
b) fyzické osoby, které jsou delší dobu než tři měsíce umístěny v léčebně dlouhodobě nemocných a zařízeních poskytující sociální služby,
c) děti, které jsou mladší 2 let nebo které dovršily 2 roky toho kalendářního roku včetně,
d) občané starší 75 let nebo kteří dovršili 75 roků toho kalendářního roku včetně,

(3) Úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje fyzickým osobám, které jsou třetím a každým dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti, které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně a je poplatníkem. 

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto fyzické osobě ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. c).

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 6 odst. 1, 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15. 4. toho kalendářního roku.

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 * ke stažení ZDE

_________________________________________________________________________________

Poplatek z pobytu

OZV města Velké Pavlovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (dále jen OZV č. 1/2021) * ke stažení ZDE

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ohlášení poskytování/ukončení úplatného pobytu/změna údajů uvedených v ohlášení * ke stažení ZDE

Evidenční povinnost
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt (údaje jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 OZV č. 1/2021).

Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
(základem poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu. V důsledku toho základ poplatku odpovídá počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu úplatně poskytnuty).

Splatnost poplatku:
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku
za I. pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. 7.
za II. pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu ke stažení ZDE

_______________________________________________________________________________

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

OZV města Velké Pavlovice č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství * ke stažení