Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Stavební úřad - formuláře

STAVEBNÍ ÚŘAD Velké Pavlovice

Nám. 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 365 348
fax: 519 428 14
web: www.velke-pavlovice.cz

Kontaktní osoby
Vedoucí: Roman PLÁTENÍK
tel.: 519 365 348, 777 736 409
e-mail: platenik@velke-pavlovice.cz

Referent SÚ: Ing. Robert VALENTA
tel.: 774 364 017 / e-mail: valenta@velke-pavlovice.cz

Administrativní pracovnice, referentka SÚ: Sabina HORÁKOVÁ
tel: 519 365 348, 777 736 414 / e-mail: horakova@velke-pavlovice.cz

Administrativní pracovnice, referentka SÚ: Bc. Veronika BARTŮŇKOVÁ
tel.: 519 365 348, 777 736 414

Na této stránce si můžete stáhnout, vytisknout a předem vyplnit
formuláře a žádosti Stavebního úřadu ve Velkých Pavlovicích.

V případě nejasností kontaktujte pracovníky Stavebního úřadu na výše uvedených
telefonních číslech a nebo prostřednictvím e-mailu elektronickou poštou.

VYJADŘOVÁNÍ K EXISTENCI SÍTÍ * naleznete po kliknutí ZDE
(Službu je možné využít zdarma ze sekce Veřejný přístup)

GEOPORTÁLY

Geoportál Bořetice * ZDE
Geoportál Kobylí * ZDE
Geoportál Velké Pavlovice * ZDE
Geoportál Vrbice * ZDE 

ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ v územní působnosti stavebního úřadu

- obec Bořetice * ZDE 
- obec Kobylí * ZDE 
- obec Němčičky * ZDE
- město Velké Pavlovice * ZDE 
- obec Vrbice * ZDE  

FORMULÁŘE PLATNÉ OD 1. ledna 2018

(dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů)
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - ke stažení ve formátu DOC, PDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o vydání společného povolení - ke stažení ve formátu DOCPDF
Oznámení záměru - ke stažení ve formátu DOCPDF
Ohlášení stavby - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o stavební povolení - ke stažení ve formátu DOCPDF
Oznámení stavebního záměru - ke stažení ve formátu DOCPDF
Oznámení o užívání stavby - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o povolení předčasného užívání stavby - ke stažení ve formátu DOCPDF
Oznámení změny v užívání stavby - ke stažení ve formátu DOCPDF
Ohlášení odstranění - ke stažení ve formátu DOC, PDF
Společné oznámení záměru - ke stažení ve formátu DOCPDF
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením - ke stažení ve formátu DOCPDF 

OSTATNÍ FORMULÁŘE, PODKLADY 

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
Ohlášení dokončení stavby
Žádost o přidělení čísla popisného
Žádost o ověření zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby)
Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu
Smlouva o právu provedení stavby - vzor (Velké Pavlovice)
Doklady ke kolaudaci stavby
Podnět na změnu územního plánu 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V GESCI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ PRO OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU (V PLATNÉM ZNĚNÍ):


Zákony:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě   
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 

Vyhlášky:
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb