Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Plán rozvoje města


MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE
je veřejností vnímáno jako čisté, příjemné a moderní vinařské městečko s pevně zakořeněnou historií a bohatým kulturním životem. Je však přirozenou potřebou a zároveň nevyhnutelnou nutností město neustále rozvíjet, rekonstruovat stávající budovy a veřejné prostory a zároveň také budovat jeho novou tvář.
Proto se Město Velké Pavlovice rozhodlo v nedávné době vyhlásit URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ, na kterou se svými zajímavými a mnohdy i velmi smělými návrhy zareagovalo 21 architektonických kanceláří.
Vítězem soutěže se stala pražská firma A.LT ARCHITEKTI v.o.s., na základě jednání mezi Městem Velké Pavlovice a vlastníků dotčených nemovitostí byla o dopracování svého návrhu požádána firma, která se umístila na druhém místě, brněnská firma KLEIN – TESAŘ ARCHITEKTI (www.kt-arch.eu). Prostřednictvím našeho webu si můžete dopracovanou studii prohlédnout a to včetně dokreslující obrazové dokumentace a mapy budoucího areálu. 

Architektonická studie:
Velké Pavlovice - nové centrum

Vypracovali: Ing. arch. Pavel Klein a Ing. arch. Jan Tesař; Kroftova 35, 616 00  Brno   *   www.kt-arch.eu

Vybudovat ve Velkých Pavlovicích nové centrum města je velkolepý a smělý záměr. Předmětem projektu je postupné účelné a velkorysé přebudování dané lokality pro účely spojené s moderním vinařským městem třetího tisíciletí, s novým náměstím, bydlením, občanským a komerčním vybavením i jako atraktivní a zajímavý turistický cíl.
Stávající městské centrum se rozprostírá kolem kostela s přilehlým hřbitovem spolu s dalšími objekty občanského vybavení a především s objekty rodinných domů. Hlavní prostor využívaný pro konání velkých slavnostních akcí je však přenesen do míst uvažovaného nového centra. Spojnicí obou částí jsou dvě ulice s typickou ulicovou zástavbou. Slavnostní průvody pak procházejí celým městem.
Předkládaná studie řeší úpravu předešlého soutěžního návrhu na základě respektování vlastnických vztahů v objektu hospodářského statku a v jeho nejbližším sousedství:

  • vlastnictví části severovýchodního rohu statku a přilehlých budov vinařství R. Baloun
  • tři stávající objekty vinařství Pavlovín s.r.o. sousedící s jižním křídlem statku

Další úprava ovlivňující nový návrh je skutečnost, že s největší pravděpodobností dojde k realizaci obchvatu Velkých Pavlovic, čímž dojde ke zklidnění centra obce a tranzitní doprava bude svedena na tento obchvat.  

Návrh urbanistické koncepce

MAPA AREÁLU Velké Pavlovice - NOVÉ CENTRUM ke stažení ve formátu PDF   *   po kliknutí ZDE

Zásadní vliv na budoucí rozvoj a fungování centra má přítomnost silnice II. třídy – ulice Brněnská. Ta rozděluje daný prostor na dvě části. Blízkost projíždějících aut je pro člověka i objekty sýpky a sokolovny nepříjemná a nebezpečná. Navrhujeme tedy komunikaci přeložit a průjezd budoucím veřejným prostorem zcela zrušit. Jsme přesvědčeni, že tímto opatřením se může rozproudit život a s ním spojené aktivity v novém centru. Že se úspěšně a bez kompromisů podaří sjednotit prostor, kterému nyní vévodí dvě rozdělené dominanty: sýpka a statek. 

Dalším stěžejním bodem navrhované urbanistické koncepce je zvýraznění, očištění a doplnění urbanistické struktury. Objekty mezi sýpkou a hospodářským dvorem navrhujeme v průběhu několika etap zrušit. V poslední etapě je navrženo odstranění sokolovny a kaštanové aleje. Statek je očištěn od všech přístaveb a staveb ve dvoře.
Do prostoru mezi objektem Sýpky a statkem jsou vloženy tři nové stavby. Polyfunkční dům, kulturní dům a tzv. vinařské uličky. Zemní stavba - vinařské uličky je navržena v místě stávající sokolovny. Jedná se uměle vytvořený zelený kopec, do kterého jsou vyříznuty ulice a komorní náměstí. Zelené plochy kopce jsou orientovány do náměstí a slouží k posezení při konání kulturních akcí. Ve vytvořených ulicích jsou pod zeleným valem navrženy vinné sklepy, kavárny apod.
V prostoru kolem sýpky a mezi novými objekty vzniká nové hlavní náměstí určené pro konání všech větších akcí i pro běžný život města. 

Sýpka získá důstojný předprostor, bude obnovena historická vazba se statkem, který se znovu projeví na novém náměstí. Na západní straně náměstí podél ulice Dlouhé a Za dvorem je navržena alej stromů. Stromy aleje působí jako zelený filtr mezi novým náměstím a přeloženou komunikací. Náměstí dominuje historická sýpka, jejíž účinek je ještě zdůrazněn ze dvou stran přiléhající travnatou plochou. Náměstí je doplněno pítkem, vodními tryskami a mobiliářem.
Víceúčelový objekt s kongresovým sálem je koncipován jako kompaktní hmota členěná pouze šikminami střechami a zalomením fasády. Bude obložena pískovcovými deskami a má představovat horu z písku – tedy písčitou půdu, na které rostou místní vinice.
Při severozápadním vnějším rohu statku navrhujeme menší „vodní“ náměstí, které vytváříme novým objektem polyfunkčního domu (tržnice) ze západu, navrženým parkem ze severu a vodní stěnou z východu a z jihu. Tato stěna s vodotrysky a bazénkem vytváří dynamický prvek na náměstí v místě, které je nutno opticky sjednotit a uzavřít. 

Objekt statku navrhujeme co nejvíce zachovat a nadstavět. Předpokládáme zachování kleneb v severním, východním a jižním křídle. Západní křídlo bude potřeba postavit znovu. Zdivo mezi pilíři kleneb bude místy odstraněno a vznikne tak volný průchod do dvora statku. Ostatní prostory budou využity pro komerční účely a jako vstupy do bytů a kanceláří ve dvoupodlažních vikýřích. Mezi vikýři bude patrná obnovená sedlová střecha v přibližně stejných proporcích jako stávající. Plochy uvolněných kleneb budou buď prázdné (průchod), vyplněny sklem nebo zasunutou vyzdívkou. Získá se tak pravidelný rytmus parteru, který bude umocněn novým rytmem rozmístěných vikýřů.
Dvůr statku je koncipován jako velké nádvoří s chodníkem po obvodu a velkou travnatou plochou uprostřed. Plocha bude členěna napříč probíhajícími chodníky z velkých kamenných desek s mezerami, několika stromy, pergolami a třemi terénními vlnami – dvě menší elipsovitého tvaru a jednou velkou v JZ rohu dvora. Do této terénní vlny bude vyříznut oblouk a postavena opěrná zeď z modrých glazovaných cihel sledující poloměr kružnice.
V objektu Modré Hory navrhujeme umístit pět vinných sklepů jako symbol a propagaci pěti obcí účastných v projektu Modré Hory. Každá obec bude mít nad vstupem svůj znak a název. Budou zde probíhat degustace vína z jednotlivých obcí. Je umístěn v jihozápadním rohu statku. Vstupy a sklepy v podzemí směřují přímo k obcím, jejichž jména nesou. 

Do areálu statku, při jeho severním křídle (vlastnictví R. Baloun), navrhujeme úzkou tří podlažní budovu s převažující funkcí bydlení a s komerčně využitelným parterem. Bude sloužit jako decentní pozadí oddělující náměstí statku od fasád soukromého vinařství. Mezi objektem a vinařstvím je však navržena obslužná komunikace s parkovacími místy a stromořadím.
Objekt zámečku navrhujeme zachovat a zrekonstruovat tak, aby vynikl jeho čistý výraz dnes již zcela očištěn od všech ozdob. 

ÚPN SÚ Velké Pavlovice změna č. 4

Lokality řešené změnou č. 4 ÚPN SÚ Velké Pavlovice - MAPA ke stažení ve formátu PDF   *   po kliknutí ZDE