Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do zastupitelstev obcí

 * 5. a 6. října 2018  


Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Voleb do zastupitelstev obcí se dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Velké Pavlovice


 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018 rozhodnutím ze dne 23. května 2018.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí  

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
(Metodické stanovisko Ministerstva vnitra k postupu obecních úřadů) * ke stažení po kliknutí ZDE 
Příloha * ke stažení po kliknutí ZDE

Pro volby do zastupitelstev obcí nejsou vydávány voličské průkazy.


Kandidátní listina (§ 21, § 22 zákona) - vzor kandidátní listiny -
ke stažení zde
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta (§ 22 odst. 3 zákona) - vzor prohlášení - ke stažení zde

Petice (§ 21 odst. 4 zákona) - tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
Náležitosti petice - v záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Vzor petice - ke stažení zde

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Počet obyvatel města Velké Pavlovice je dle údajů Českého statistického úřadu 3 126 obyvatel.
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Počet kandidátů (§22 odst. 2 zákona) - Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích).
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Velké Pavlovice pro volební období 2018-2022

Podávání kandidátních listin (§21 odst. 3 zákona) - Volební strany předají kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce  registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Termín pro podání kandidátních listin:
úterý 31. července 2018 do 16:00 hodin.


Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 2 zákona).
 
Seznam obecních úřadů pro podávání kandidátních listin  

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se podávají Městskému úřadu Velké Pavlovice
v době:

pondělí, středa        7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
úterý, čtvrtek 7:30 - 11:00 11:30 - 14:30
úterý 31.7.2018 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00

Osoby oprávněné převzít kandidátní listiny:
Lenka Nesvadbová, tel: 777 736 496, email: nesvadbova@velke-pavlovice.cz
Liběna Ludvová, tel: 777 736 434, email: ludvova@velke-pavlovice.cz

HARMONOGRAM
Nejpozději:
• 66 dnů přede dnem voleb (31. července do 16:00 hodin) - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona)
• 66-60 dnů přede dnem voleb (od 31. července do 6. srpna) - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona)
 53 dnů přede dnem voleb (13. srpna) - odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona) /pokud toto přichází v úvahu/
• 30 dnů přede dnem voleb (5. září) - delegování zástupců volebních stran do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona)
• 48 hodin před zahájením voleb (3. října do 14:00 hodin) - možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 24 zákona)

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Česká strana sociálně demokratická • ke stažení zde

Komunistická strana Čech a Moravy • ke stažení zde

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • ke stažení zde
Občanská demokratická strana • ke stažení zde
Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic • ke stažení zde
Velkopavlovičtí nezávislí • ke stažení zde


Po ukončení registrace kandidátních listin registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 7 odst. 1 vyhlášky). Losování proběhne ve středu 22. srpna 2018 v 9:00 hodin na MěÚ Velké Pavlovice.

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku proběhlo v pořadí dle data a času přijatých kandidátních listin.
Datum a čas doručení kandidátních listin
Protokol z losování

Starosta poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb (§ 15 písm. g) zákona).
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona)

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva města, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.
Delegování členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popř. náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební strany. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Termín pro delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí: středa 5. září 2018 do 16:00 hodin.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 12. září 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (§ 15 odst. 2 zákona) zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise


NÁHLED HLASOVACÍHO LÍSTKU - ke stažení zde

- jedná se pouze o náhledovou kopii, kterou NELZE použít při hlasování!INFORMACE PRO VOLIČE

Oznámení o době a místě konání voleb (§ 29 odst 1. a 2. zákona) - starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb v obci. Starosta v oznámení uvede adresy volebních místností, upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona, a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
Oznámení o době a místě konání voleb

Kdo může volit

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a je na svou žádost zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, vedeného příslušným obecním úřadem.

Hlasování bude umožněno i voliči, který prokáže své právo hlasovat v příslušném volebním okrsku, ale který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů. Takového voliče dopíše okrsková volební komise do tohoto výpisu dodatečně a hlasování mu umožní (např. občané, kteří se přihlásí k trvalému pobytu do obce až po uzavření stálého seznamu voličů).


Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU průkazem povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE volit na voličský průkaz.

Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič úřední obálku, popřípadě hlasovací lístek, a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.


Způsoby hlasování

 označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být volen. Označení více volebních stran – neplatný hlas.

• označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Označení více kandidátů než je stanovený počet – neplatný hlas.

• kombinace výše uvedených způsobů hlasování: lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Označení více než jedné volební strany nebo více kandidátů než je stanovený počet – neplatný hlas.

 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky s razítkem. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může mít v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, který za něho hlasovací lístek upraví, vloží do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vloží do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména ze zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě, zpravidla druhý den voleb v dopoledních hodinách, vyšle okrsková volební komise k voliči 2 členy s přenosnou volební schránkou. 

Kontakty pro objednání přenosné volební schránky

Tel: 519 365 340 777 736 496 777 736 434

Email: nesvadbova@velke-pavlovice.cz ludvova@velke-pavlovice.cz Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ

tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz