Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do zastupitelstev obcí

* 23. a 24. září 2022
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

- upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška MV č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Voleb do zastupitelstev obcí
se dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“).

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí * otevřete po kliknutí ZDE 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022
rozhodnutím ze dne 5. dubna 2022 * rozhodnutí otevřete kliknutím ZDE

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí * otevřete kliknutím ZDE Kandidátní listina (§ 21, § 22 zákona) - vzor kandidátní listiny - 
ke stažení ZDE

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané
prohlášení kandidáta (§ 22 odst. 3 zákona) - vzor prohlášení - ke stažení ZDE

Petice (§ 21 odst. 4 zákona) - tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,
připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
Náležitosti petice - v záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,
název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,
jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat
.
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
VZOR PETICE - ke stažení ZDE

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel
obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2022. Počet obyvatel města Velké Pavlovice
je dle údajů Ministerstva vnitra celkem 3.111 obyvatel (počet obyvatel 3 042, počet cizinců 69).
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů
pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice


Počet kandidátů (§22 odst. 2 zákona) - Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem
členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé volebníobdobí
stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
(§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději
do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích).
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Velké Pavlovice pro volební období 2022-2026


Podávání kandidátních listin (§21 odst. 3 zákona) - Volební strany předají kandidátní listinu
(v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstva obce  registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla
kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě.
Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Termín pro podání kandidátních listin:
úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny
alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Přehled registračních
úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději
85 dnů přede dnem voleb.

Seznam obecních úřadů pro podávání kandidátních listin (§21 odst. 2 zákona)


Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se podávají Městskému úřadu Velké Pavlovice
v době:

pondělí, středa        7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
úterý, čtvrtek 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
úterý 19.7.2022 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00

Osoby oprávněné převzít kandidátní listiny:
Lenka Nesvadbová, tel: 777 736 496, email: nesvadbova@velke-pavlovice.cz
Liběna Ludvová, tel: 777 736 434, email: ludvova@velke-pavlovice.cz


Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ
tel.: 519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz