Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích

•   První zmínka o založení našeho sboru byla zaznamenána 1. září 1890 při zasedání obecního zastupitelstva. 16. září 1890 byl Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích oficiálně založen. Při svém založení měl celkem 34 členů, kdy hlavním iniciátorem a zakladatelem byl Tomáš Domanský.
•   K tomu, aby sbor plnil své poslání, bylo třeba zakoupit vybavení a potřebné nářadí. Hned po svém založení byla proto zakoupena čtyřkolová koňská stříkačka a 200 m hadic v hodnotě 600 zlatých. Žebříky a další potřebné nářadí zakoupil z vlastních prostředků pan Tomáš Domanský, který také v roce 1891 postavil, opět vlastním nákladem, hasičské skladiště (dnešní domov hasičů).
•   Jak postupovala léta, měnila a rozšiřovala se i činnost sboru. V roce 1930, při oslavách 40 let svého trvání, měl sbor již 52 činných členů, 24 přispívajících členů, 6 žen a 23 členů dorostu. Sbor vedle hasičského a samaritánského výcviku organizoval i hasičské plesy, taneční zábavy, hody a národopisné slavnosti, ochotnická představení, výlety, zájezdy apod. V období II. světové války byla činnost sboru velice slabá. Obnovena byla ihned po skončení války a mohlo se tak navázat na předválečné tradice.
•   V roce 1949 sbor zakoupil a pro hasičské účely upravil automobil Škoda - Hispania v hodnotě 55.000,- Kč. V roce 1950, při oslavách 60 let trvání sboru, kterých se zúčastnilo 660 krojovaných členů a členek z širokého okolí, byl pokřtěn nový hasičský prapor SDH Velké Pavlovice.
•   Od roku 1953 činnost sboru upadala tak, že koncem roku 1960 měl sbor pouze 23 členů a to většinou pasivních. Tímto také vstupujeme do dalšího období. Období poznamenané celou řadou změn a to jak v samotném systému požární ochrany, tak ve změnách vedení sboru a změnách v technice. Sbor byl v tu dobu vybaven vozidlem Tatra 70 A s agregátem. V roce 1957 bylo sboru přiděleno vozidlo DVS Tatra 805 vybavené motorovou stříkačkou PS-8. Od roku 1960 se činnost sboru pozvolna zlepšovala a začal plnit své hlavní poslání.
•   V roce 1978 bylo sboru přiděleno skříňové vozidlo TV 41, které bylo svépomocí upraveno pro požární účely. Toto období přineslo i nárůst členské základny sboru. Jestliže se počet členů v 60. letech pohyboval okolo 23 - 35, v roce 1971 jich bylo již 60 a v roce 1980 dokonce 70 činných členů a 27 mladých hasičů. V první polovině roku 1981 přišlo mírné oslabení členské základny, které bylo zaviněno poruchou na vozidle Tatra 805. V roce 1982 probíhala činnost sboru opět na velmi dobré úrovni. Byl proveden sběr železného šrotu a získané finanční prostředky byly použity na práci s mládeží. V letech 1986 - 1989 bylo sboru přiděleno požární vozidlo CAS 16 Š 706 RTP. Tímto se sbor stal nedílnou součástí hasebního plánu okresu. Byl povoláván i do vzdálenějších obcí na pomoc při likvidaci požárů a postupně byl vybavován pracovními stejnokroji, ochrannými pomůckami a nezbytně nutným nářadím.  Sbor zasahoval v 10 případech  pořárů doma a v 22 případech mimo obec. V roce 1988 byl zaznamenán požár, který se řadí mezi největší požáry nejen na okrese, ale i v republice. 11. května v ranních hodinách začalo hořet v Jihomoravských drůbežářských závodech. Požár se rychle rozšířil do půdních prostor, které sloužily jako sklad. Škoda byla vyčíslena na 9.980.800,- Kč.
•   Poslední období od roku 1990 do současnosti bylo provázeno řadou problémů, a to nejen vnitřních, ale i ze strany státu a našeho ústředí. Osudným se stal červen roku 1990, kdy byl svolán ustavující sjezd. Zde došlo k přejmenováni Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS se tak dostalo mezi zájmové organizace. Záměrem funkcionářů bylo zrušení dobrovolných hasičů s tím, že je potřeba vytvořit velké a dobře placené hasičské záchranné sbory.  Jen díky iniciativě některých vedoucích funkcionářů sdružení, starostů okresních sdružení a včasná reakce Ministerstva vnitra a vlády se tento záměr nezdařil. Dost sborů tento nápor nevydržely a postupně zanikaly. Velkou roli zde sehráli také starostové obcí, kteří se nechali ovlivnit. Zpočátku se tato situace odrazila i v činnosti našeho sboru, ale v roce 1992 byl sbor konsolidován a mohl tak začít plnit své hlavní poslání ve všech směrech.

Současnost Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích

•   V roce 2000 byla jednotka SDH Velké Pavlovice zařazena do JPO II. Tato jednotka vyjíždí do pěti minut od vyhlášení požárního poplachu s dojezdem na místo požáru do 10 minut v prvním poplachovém stupni. Do roku 1999 byla jednotka prověřována, zda je schopna tento úkol plnit. K tomu patřilo např. povolávání do nejodlehlejších obcí okresu. 1. ledna 2000 byla jednotka plně zařazena k plnění všech úkolů. Byla sestavena zásahovka složená z 15 členů, rozdělená do tří směn. Pro funkci velitelů byli vybráni Petr Adámek, Vojtěch Bezoušek, Miroslav Adámek, Jiří Krčmář a Josef Šváb. Do kurzu pro strojníky byli vysláni David Horáček, Jan Hrabal a Petr Vojta. Do funkce strojníků nastupují i Radek Nesvadba a Radek Konečný, kteří pracují u hasičů ČD. Jednotka je vybavena mobilními telefony, na které v případě poplachu zasílá operační důstojník z Břeclavi textové zprávy.
•   Náklady na požární ochranu hradí z části stát, velký podíl však hradí město samo. Jednotka musela být řádně vybavena technikou, ochrannými obleky, obuví a přilbami. V roce 2000 byla zahájena přestavba požární zbrojnice, kde bylo mimo jiné počítáno i se sociálním zařízením pro hasiče vracející se ze zásahu. Dále bylo v srpnu téhož roku zakoupeno požární vozidlo CAS 32, na podvozku Tatra 148.
•   Od roku 2000 se sbor znovu zapojil do kulturního života ve městě. Začal pořádat tradiční hasičský ples, diskotéky, soutěže v požárním sportu apod.
•   Z finančních prostředků. získaných z kulturních akcí se hradí vybavení Domova hasičů a samozřejmě vybavení, potřebné při zasahování naši jednotky. Finanční prostředky, získané z pořádání akcí pro děti, jsou formou darů vraceny organizacím, které s dětmi pracují - Mateřská školka, Dům, dětí a mládeže. Protože se sbor účastní i soutěží požárního sportu (Požární útok), část financí putuje do tohoto odvětví.
•   Veškeré dění u místních hasičů jste mohli doposud sledovat na našich „městských“ stránkách. Stále častěji však vznikal tlak od členů sboru k tomu, aby byly založeny i stránky vlastní. Přece jenom by na nich bylo možné prezentovat i okrajové aktuality a především sdělovat informace samotným hasičům. A to nejen domácím. Webové stránky tedy byly vytvořeny hlavně z praktických důvodů.
•   Pro Vás je na stránkách zveřejněn aktuální seznam zásahů za rok 2010 z výjezdovými časy, fotografie ze zásahů a bližší informace k nim. Nyní je možné si prohlédnout ve fotogalerii fotografie ze starších zásahů, např. povodní v roce 2006 v Uherčicích.
•   Dodávám snad jen, že aktuality od hasičů budeme zveřejňovat stále i na městském webu * www.velke-pavlovice.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice na Facebooku

najdete nás na adrese * https://www.facebook.com/hasicivelkepavlovice/

Velkopavlovičtí mladí hasiči na Facebooku

najdete nás na adrese * https://www.facebook.com/mladihasicivelkepavlovice/

Výbor SDH Velké Pavlovice:
František PROCINGER * starosta
Jan SCHÄFER * zástupce starosty sboru
Petr HASIL * velitel JSDH a velitel sboru
Petr HLÁVKA * zástupce velitele JSDH a velitel sboru
Jiří SCHÄFER* pokladník

Revizní a kontrolní rada:
Antonín SCHÄFFER * předseda

Kontakt:
SDH Velké Pavlovice
Pod břehy 53, 691 06  Velké Pavlovice
e-mail: hasicivelkepavlovice@seznam.cz

Velitel směny * 777 736 418
Strojník směny * 777 736 419
Hlídka 1 * 777 736 420
Hlídka 2 * 777 736 421
Starosta SDH * 777 736 410
Velitel jednotky JPO II * 724 725 326

168261