Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ochrana osobních údajů


Poučení o ochraně osobních údajů

Příloha č.3 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Velké Pavlovice

Městská knihovna Velké Pavlovice (dále jen MK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.
Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách MK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb MK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
MK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu MK a dalších obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci manuálním a automatizovaným způsobem. MK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Osobní údaje čtenářů MK zpracovává k účelu:
1. Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.
2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že
* bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá;
* povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci;
* bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů;
* bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.
3. Naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou přijatou Zastupitelstvem města Velké Pavlovice.

K výše uvedenému účelu zpracovává MK osobní údaje čtenářů v tomto rozsahu:
A. Základní identifikační údaje čtenáře:
- jméno a příjmení,
- adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu,
- datum narození Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb MK v plném rozsahu.

Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci MK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanoveném touto přílohou knihovního řádu.
Základní identifikační údaje ověřuje MK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. MK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při změně kteréhokoliv z těchto údajů.
Knihovna dbá z důvodu ochrany knihovních fondů a jejich spravedlivého využití na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho čtenáře v síti automatizovaných knihoven. Proto před zápisem čtenáře provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů vyhledání v databázi, aby tomu zabránil.

B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)
- akademické tituly, - kontaktní či přechodná adresa čtenáře,
- další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod.)

C. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)
- dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,
- současné povolání
- identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje.

D. Údaje služební
- údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k využívání služeb MK údaje o předmětu, místě a čase provedení, případně i ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky či rezervace.

E. Údaje účetní
- údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a MK, zejména jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 ods.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů.

Osobní údaje čtenáře MK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu v prostorech MK. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů knihovnice a zastupujících zaměstnanců TIC. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních záloh.
Všichni zaměstnanci MK a TIC jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitřní směrnice a dalších závazných předpisů.
Zaměstnanci MK jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Zaměstnanci MK jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů MK.
Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář vyplní s knihovnicí přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v MK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:
Údaje uložené v počítačové databázi jsou beze zbytku vymazány.

V případě porušení povinností MK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuálně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě