Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Knihovní řád


KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Velké Pavlovice

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Velké Pavlovice (nové úplné znění zřizovací listiny), schválenou Zastupitelstvem města Velké Pavlovice dne 26. 9. 2002 a podle § 4, odst. 6 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon, dále KZ) vydávám tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny
Městská knihovna Velké Pavlovice (dále jen MK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.
Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy a noviny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby (dále VKIS)
1. Knihovna poskytuje tyto VKIS:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní výpůjční služby (dále MVS)
c) informační služby - informace o fondech a katalozích knihovny
-  informace z oblasti veřejné správy
- ústní informace bibliografické a faktografické
- přístup na internet (viz Příloha č. 2 provozní řád internetové studovny internetových služeb)
d) pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí
e) pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití
2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle ustanovení Přílohy č. 1 Ceník služeb a poplatků.
3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za poštovné spojené se službou MVS. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené ceníkem MK.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele
1. Občan žádá o přijetí přihlášením na tiskopise, který mu vydá knihovna. Současně podepíše prohlášení, že souhlasí s knihovním řádem, který mu byl předložen k prostudování, případně s ním byl seznámen ústně a že se zavazuje plnit jeho ustanovení a souhlasí s použitím osobních údajů pro registraci v knihovně.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, přímení, bydliště, datum narození, zaměstnání.
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 3 tohoto KŘ. 
5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Získané osobní údaje použije knihovna za účelem statistiky a identifikace uživatele. K těmto údajům nebude mít nikdo jiný kromě knihovníka přístup a přihlášky budou pečlivě uchovány. Pokud se uživatel trvale odhlásí z evidence, budou jeho údaje na žádost zlikvidovány.
6. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje užívat všech služeb knihovny. Tento průkaz je dokladem pro styk s knihovnou a jeho platnost je třeba každý rok obnovovat.
7. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho případné zneužití resp. za řádné vrácení na něj vypůjčených knihovních jednotek zodpovídá uživatel na jehož jméno byl čtenářský průkaz vystaven.
8. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen ohlásit knihovně. Za vydání duplikátu je povinen uživatel zaplatit pokutu, která je uvedena v příloze tohoto Knihovního řádu.

Čl. 4 - Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.
2. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.
3. Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
5. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu nemoci a karantény další materiály půjčovat a je povinen tento fakt oznámit knihovně.

Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované  knihovnou.
2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, aplikace a programy nainstalované na počítačích knihovny.
3. Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na diskety nebo jiná přenosná média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD nebo DVD.
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., tj. autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty
1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování
1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení  autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 8 - Postupy při půjčování
1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, a to ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem.
3. Literaturu, kterou nemá knihovna ve svých fondech, zajišťuje pro své čtenáře prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při takové výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vracení stanovený půjčující knihovnou. Prodloužit lze výpůjční dobu jen se souhlasem půjčující knihovny. Meziknihovní výpůjční služba je poskytována zdarma, čtenář hradí pouze poštovné za vrácení knihy, a to ve skutečně účtované výši. Poplatky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto knihovního řádu.

Čl. 9 - Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 - Vracení vypůjčeného dokumentu
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení o vrácení dokumentu.
3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.
4. Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11 - Internetové služby
1. Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, přístup k internetu je poskytován bezplatně po dobu 60 minut, po této lhůtě je služba zpoplatněna. Poplatky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto knihovního řádu.
2. Uživatelé mohou využít zámluvní služby na počítačovou stanici.

IV. Postihy při nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 12 - Ztráty a náhrady
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.
2. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.
3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13 - Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu
1. Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po pěti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou.
3. Poškození dokumentu: výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník.

Čl. 14 - Náhrada všeobecných škod
1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento knihovní řád je volně přístupný v Městské knihovně Velké Pavlovice, na požádání je pro čtenáře vytištěn a poskytnut k individuálnímu prostudování. Současně je umístěn na webových stránkách Městské knihovny Velké Pavlovice.
2. Výjimky z knihovního řádu povoluje tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice.
3. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy.
4. Ruší se knihovní řád ze dne 28. 5. 2018.
5. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou, byl schválen Radou města Velké Pavlovice dne 2. 1.2024, včetně všech tří příloh.

VI. Přílohy knihovního řádu

Ceník služeb a poplatků MK Velké Pavlovice - příloha č.1 * otevřete kliknutím ZDE
Provozní řád internetových služeb - příloha č.2 * otevřete kliknutím ZDE
Poučení o ochraně osobních údajů - příloha č.3 * otevřete kliknutím ZDE

Ing. Jana Václavková, tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice