Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kácení stromů

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

(zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb.)

Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7, 8, a 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/ a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.

Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. Žádost o povolení ke kácení musí mít náležitosti podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. K jejímu podání lze využít formulář níže. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Od 1. ledna 2018 se v souvislosti s novelizací stavebního zákona ke kácení dřevin v některých případech z důvodu výstavby vydává namísto povolení závazné stanovisko jako podklad pro navazující rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko orgánu ochrany a přírody musí být součástí žádosti, kterou stavebník předloží stavebnímu úřadu, bude se tedy vydávat na žádost stavebníka, a to před zahájením (nebo na počátku) příslušného navazujícího řízení před stavebním úřadem. Náležitosti žádosti jsou totožné jako u žádosti o povolení ke kácení (§ 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,). K podání žádosti lze využít formulář níže. Žádost musí obsahovat vždy písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin, nežádá-li o vydání závazného stanoviska přímo sám vlastník. Výjimkou je situace, kdy má dojít ke kácení v souvislosti se záměrem, pro který je stavebním zákonem stanoven účel vyvlastnění - v takovém případě se s účinností od 1. dubna 2019 souhlas vlastníka, nájemce ani jiného oprávněného uživatele nevyžaduje. Jedním z podkladů pro vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace zamýšlené stavby. O závazné stanovisko se žádá v případě stavebních záměrů (staveb, terénních úprav a zařízení) povolovaných v územním řízení, v územním řízení s posouzení vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Na stavby, které jsou pouze předmětem stavebního řízení (ukončeného stavebním povolením) nebo se ohlašují, tento režim nedopadá - zde se nadále bude vydávat povolení ke kácení ve správním řízení.

Řízení o povolení ke kácení dřevin může být ve smyslu odstavce § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, současně i řízením o uložení náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste nebo jeho nájemce (pachtýř) či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Výjimkou je situace, kdy má dojít ke kácení v souvislosti se záměrem, pro který je stavebním zákonem stanoven účel vyvlastnění - v takovém případě se s účinností od 1. dubna 2019 souhlas vlastníka, nájemce ani jiného oprávněného uživatele nevyžaduje. Má-li pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich souhlas se záměrem dřevinu pokácet. O povolení ke kácení (s výše uvedenou výjimkou) nemůže žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.). Vlastníkem dřeviny rostoucí na pozemku je vlastník tohoto pozemku.

Bez povolení lze pokácet dřevinu pouze v následujících případech:
a)  jedná-li se o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b)  jedná-li se o zapojený porost dřevin o souvislé ploše do 40 m2
c)  jde-li o ovocnou dřevinu rostoucí na pozemku v zastavěném území obce evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří
d)  jde-li o porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let.

V těchto případech se o povolení ke kácení nežádá ani se neoznamuje.
Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (významný krajinný prvek, stromořadí, zvláště chráněný druh, památný strom, zvláště chráněné území, náhradní výsadba).

Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy nebo zařízení pro rozvod tepelné energie, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze nebo z důvodů zdravotních není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Hustopeče), která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít obdobné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje nějaký specifický ochranný režim (zvláště chráněný druh, památný strom).

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (nejméně 500.000,- Kč). K tomuto stavu může dojít především v důsledku akutního působení vnějších vlivů (např. vichřice, silné deště), které způsobí náhlou změnu stability či narušení statiky stromu (podemletí, rozlomení apod.). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení ke kácení dřevin je třeba vždy, když jsou předmětné dřeviny součástí významného krajinného prvku nebo které jsou součástí stromořadí, i když nedosahují stanovených velikostních limitů (obvod kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, zapojený porost dřevin o souvislé ploše do 40 m2). Stromořadí je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (v klimatických podmínkách v okrese Břeclav období cca od 1. listopadu do 15. března).

Kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví Města Velké Pavlovice.
Fyzická nebo právnická osoba podá podnět (návrh) na radu města ke kácení dřevin. Podnět musí obsahovat všechny povinné náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin.
Rada města podnět projedná a v případě opodstatněných důvodů pro kácení podá u Městského úřadu Velké Pavlovice žádost o povolení ke kácení.


Vzor žádosti o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení - ke stažení ZDEVyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ
tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz