Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zimní měsíce v ZUŠ

Období od prosince až do února se každoročně nese v Základní umělecké škole ve Velkých Pavlovicích na vlně vánočních besídek a koncertů a hned po vánočních prázdninách se naši žáci musí připravit na pololetní zkoušky.

V letošním školním roce probíhaly třídní vánoční besídky souběžně na několika místech – v sále ZUŠ, na Ekocentru Trkmanka a také v Hotelu Lotrinský.

Na přiložených fotografiích můžete vidět, jaká krásná předvánoční atmosféra vládne na akcích ZUŠ, kde žáci mají možnost předvést svým rodičům a prarodičům, co všechno stihli od  září nacvičit. Ve spolupráci se Základní školou Velké Pavlovice se uskutečnil i výchovný koncert pro žáky ZŠ, na kterém vystoupily soubory ZUŠ – pěvecký sbor Hvězdičky BcA. Barbory Hanákové, cimbálová muzika  Palička MgA. Michala Grombiříka, klarinetový soubor pana učitele Marka Bureše a dechový orchestr MgA. Zbyňka Bílka. Součástí tohoto koncertu byla i „nauka o hudebních nástrojích“ pro žáky z velkopavlovické základní školy.

Učitelé a žáci ZUŠ vystoupili se svým programem i na tradičním Koncertě u Vánočního stromu u velkopavlovické radnice v neděli dne 22. prosince 2019. Krásnými vánočními písněmi přispělo duo BcA. Eliška Vomáčková a BcA. Bára Hanáková a známé koledy zahrál dechový orchestr s vedoucím MgA. Zbyňkem Bílkem a BcA. Jakubem Kostrhunem.

V dopoledních hodinách se stále v budově ZUŠ scházejí mladé maminky se svými ratolestmi a pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Jany Julinkové se učí hudebně-pohybovým aktivitám a různým dalším hrám a činnostem, které odpovídají věku těch nejmenších dětí od čtyř měsíců do dvou let.

Ve druhé polovině ledna se uskutečnily pololetní zkoušky povinné pro všechny žáky. Zkušební komise  sestavená z pedagogů školy každý den hodnotila výkony mladých muzikantů ve věkových kategoriích od pěti do osmnácti let, kteří museli  dokázat, že zvládají předepsané disciplíny podle školního vzdělávacího programu: stupnice, akordy, etudy, přednesové skladby i písničky.

Docházka do ZUŠ vyžaduje splnění povinných kritérií, která jsou nejen stanovena,  ale také pravidelně a přísně kontrolována MŠMT ČR a ČŠI.

Pro většinu žáků dopadly zkoušky výborně, ke zkouškám často přicházejí se svými dětmi i jejich rodiče, a proto tolik vyžadovaná spolupráce rodin se školou může probíhat na nejvyšší úrovni.

Již tři generace velkopavlovických občanů měly možnost vzdělávat se v hudební škole, která byla založena panem Karlem Francem v roce 1949 a oslavila tak v roce 2019 již své sedmdesátiny.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem pedagogům za jejich práci, všem žákům za snahu a píli a v neposlední  řadě rodinám za zájem o hudební vyučování a podporu svých dětí ve studiu.

Velký dík patří zaměstnankyním Ekocentra Trkmanka Bc.Zitě Dvořákové a Zuzce Pecháčkové za spolupráci při pořádání veřejných akcí ZUŠ.

Za krásné a nevšední zážitky spojené s koncerty ZUŠ pořádané v Hotelu Lotrinský děkujeme panu majiteli Lubomíru Stokláskovi a paní ředitelce Iloně Babulíkové.

ZUŠ * Vánoční besídky a pololetní zkoušky žáků

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZUŠ Velké Pavlovice / 30.1.2020