Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Škodí slimáci i na Vaší zahradě?

Kromě našich plžů se na škodách na zahradních i polních kulturách začíná podílet i plzák španělský. V některých oblastech České republiky se v důsledku vlhkého počasí v průběhu několika minulých let objevil silný výskyt slimáků, kteří způsobují výrazné škody. Příčiny tohoto rozšíření se dávají do souvislosti s mírnými zimami a chladnými a vlhkými jary a rovněž se zjednodušením osevních postupů a změnou agrotechniky.

Během posledních let bylo i na našem území zaznamenáno mnoho případů silného lokálního přemnožení plzáka španělského. Plzák španělský obsazuje především kulturní plochy, kde se stává díky opakovanému přemnožení častým škůdcem. Přednost dává drobným zahrádkám nebo zapleveleným a hustě zarostlým neudržovaným plochám ve větších sídlech. S oblibou vyhledává zastíněná místa, pokud možno s vysokou vegetací, jakými jsou hustě zarostlé meze nebo příkopy podél komunikací. Při vhodném počasí (po dešti) plži pronikají na zemědělské plochy (včetně velkých honů) za potravou. Škodlivé výskyty plžů je možné očekávat zejména ve vlhčích lokalitách na těžších půdách a honech sousedících s trvalými porosty, zahradami nebo neobdělávanou půdou


Nejúčinnější ochranou proti tomuto škůdci je zejména kvalitní agrotechnika!

Integrovaný způsob ochrany proti slimákům vychází z uplatnění vhodných agrotechnických zásahů a cílené chemické ochrany. Hlavním a rozhodujícím zásahem snižujícím výskyt slimáků a tím i riziko poškození rostlin, je úklid a likvidaci posklizňových zbytků, odstranění přerostlých plevelů v příkopech a na ostatní neobdělávané půdě i kvalitní zpracování půdy před setím. Správnou agrotechnikou lze snížit výskyt slimáků o více než polovinu.

V chemické ochraně proti slimákům a plzákům v polních kulturách jsou u nás povoleny nástrahové přípravky Vanish Slug Pellets a Mesurol-Schneckenkorn. Tyto je možné, podle návodu, volně rozházet do porostu či na osetou plochu. Při akutním nebezpečí poškození porostu proveďte aplikaci ve večerních hodinách. Uvedené návnady mají asi týdenní účinnost i po slabých dešťových srážkách. Na ohrožených pozemcích s pravidelným výskytem slimáků proveďte preventivní ošetření na souvratích - hlavně kolem příkopů, polních cest a remízků. Případně ošetřete pozemek plošně těsně před vzcházením ozimé řepky. Podrobnější metodika je uvedena na etiketě přípravků. Ve speciálních kulturách (jahodník, okrasné rostliny, zelenina ) je také povolen Feramol Schneckenkorn na bázi fosforečnanu železnatého - FePO4.

foto: Jiří Schäfer

30-07-2008