Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

KONKURS na místo ředitele Základní školy V. Pavlovice

 

K O N K U R S


Rada města Velké Pavlovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky


Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav,
příspěvková organizace

 

Požadavky:

 1. Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy podle zákona č.563/2004 Sb.,
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti,
 4. dobrý zdravotní stav.


K přihlášce přiložte:

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
  státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení
  (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis
 4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
 5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971,
 7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení\
 9. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


 

Předpokládaný nástup do funkce:  1.11.2015

Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 10.9.2015 do 16.00 hod.

na adresu: 
Městský úřad Velké Pavlovice
Nám. 9. května 40
691 06 Velké Pavlovice

 

Dokument vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Velké Pavlovice
ke stažení ve formátu PDF * po kliknutí ZDE.

 


03-08-2015-BK