Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ekocentrum Trkmanka se stalo členem SSEV Pavučina

Na valné hromadě, která se konala dne 13. dubna 2015 v Jindřichově Hradci na Ekocentru Vespolek, bylo na základě daných podmínek odhlasováno přijetí Ekocentra Trkmanka za právoplatného člena.

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina usiluje od roku 1996 o rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice.

SSEV Pavučina je pro členská střediska servisní organizací zastupující společné zájmy, informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy, zajišťující společnou propagaci a podporující rozvoj a kvalitu ekologické výchovy

SSEV Pavučina realizuje řadu projektů a programů celostátního významu, jejichž prostřednictvím naplňuje poslání a stanovy. Na projektech spolupracuje s členskými středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i nevládní neziskové sféry. SSEV Pavučina je členem Zeleného kruhu a SKAV.

Ekocentrum Trkmanka se zavazuje dodržovat Kodex střediska ekologické výchovy:

Střediska ekologické výchovy jsou zařízení, jejichž posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Znepokojivý vztah dnešního světa není řešitelný prostřednictvím pouhých technologických opatření, jako nezbytná se jeví i změna lidských hodnot. Každý, kdo chce nabádat druhé k dodržování pravidel ekologicky příznivějších způsobů života, musí sám tato pravidla dodržovat. Tento kodex si klade za cíl shrnout zásady pro činnost středisek ekologické výchovy.
 
1. Posláním střediska ekologické výchovy je přispívat ke zlepšování lidských postojů k péči o životní prostředí prostřednictvím výchovy, která vede k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem ekologické výchovy je přijetí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a úcta k životu ve všech formách.

2. Ekologická výchova se uskutečňuje zejména prostřednictvím ekologických výukových programů, seminářů pro pedagogické pracovníky, programů pro mimoškolní výchovu, akcí pro veřejnost, publikační činností a poradenstvím.

3. Středisko ekologické výchovy pečlivě zvažuje, zda je činnost jednotlivců a organizací, od nichž přijímá prostředky, v souladu s principy udržitelného života. Prostředky využívá hospodárně a výsledky svého hospodaření pravidelně zveřejňuje ve výroční zprávě.

4. Při svém provozu a pořádaných akcích usiluje středisko ekologické výchovy o co nejmenší dopady na životní prostředí a snaží se využívat místní zdroje.

5. Pracovníci střediska ekologické výchovy jednají v souladu s jeho posláním, jsou pro svou práci dostatečně odborně i pedagogicky kvalifikovány a dále se vzdělávají. Se všemi návštěvníky jednají s co největší vstřícností. Střediska ekologické výchovy se snaží do své činnosti zapojovat dobrovolníky a pro jejich práci vytvářejí co nejlepší podmínky.

6. Středisko ekologické výchovy se aktivně zapojuje do veřejného dění ve svém regionu, spolupracuje s ostatními středisky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a dalšími organizacemi působícími v oblasti životního prostředí a výchovy, které při své činnosti dodržují obdobné zásady.

7. Střediska ekologické výchovy dodržují zásadu otevřenosti a nezávislosti, dbají také na věcnou správnost a aktuálnost předávaných informací.

8. Středisko ekologické výchovy stanovuje vnitřní pravidla vedoucí k naplňování tohoto kodexu a pravidelně vyhodnocuje jejich dodržování.

 

Bc. Zita Dvořáková, MSc, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

 

 

 

 


 

14-04-2015 PV