Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

DOMINO aktivně zahajuje svou činnost

Domino - sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, o. s. vzniklo v letošním roce. V současné době začalo aktivně fungovat. Jedná se o sdružení dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení rodičů, zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.

Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně zajímají o práci školy. Snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči. Cílem občanského sdružení je podávat žádosti o granty na pokrytí různých projektů, finanční zajištění akcí podporující sportovní a kulturní aktivity dětí, poskytovaní financí na ocenění výborných výsledků žáků základní školy a v neposlední řadě také aktivní organizační činnost a spoluúčast na akcích různého druhu.

Občanské sdružení má v současnosti za sebou první z řady akcí, a to Den otevřených dveří na Základní škole Velké Pavlovice konané v podzimních měsících.

Dne 7. března 2011 byla svolána Valná hromada, na které se projednával plán aktivit na zbývající část školního roku 2011/2012, dále pak rozpočet a byl ustanoven také výbor občanského sdružení.

Z plánu akcí uveďme alespoň některé. V nejbližší době se bude konat literárně zaměřená akce „Noc s Andersenem“, na které občanské sdružení spolupracuje s Městskou knihovnou Velké Pavlovice. Dále se jedná o finanční zaštítění projektu „Školička“, tj. přípravě dětí z mateřské školky na školní prostředí.

Občanské sdružení bude žádat o přidělení grantu na projekt školního informačního centra, které má za cíl dlouhodobé zvyšování dětské čtenářské gramotnosti. Finančně se bude také podílet na odměnách za výborné výsledky žáků. Na další školní rok je již nyní naplánován adaptační pobytový kurz pro žáky šestých tříd.

Do výboru byli zvoleni tito zástupci - předsedkyní se stala paní Martina Hiclová,  místopředsedkyní Eva Káčerová a hospodářkou Petra Hájková. Výbor bude Radě rodičů předkládat ke schválení plán činností a informace o hospodaření občanského sdružení.

Doufáme, že občanské sdružení bude rozvíjet své aktivity a svou činností podpoří kulturní a společenský život ve Velkých Pavlovicích.

Eva Káčerová, místopředsedkyně občanského sdružení

 

Více o o.s. DOMINO na http://www.zs.velke-pavlovice.cz

 

 

11-03-2010-BK