Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Biocentrum Záblatská. Proč bylo vybudováno? K jakému účelu bude sloužit?

BIOCENTRUM ZÁBLATSKÁ bylo realizováno prostřednictvím dvou samostatných, ale navazujících akcí. Jako první byla provedena stavba „Velké Pavlovice – Vodní nádrž Záblatská“, na ni navazovala akce „Biocentrum Záblatská – Tůně a výsadby“.

Zájmové území se nachází v k. ú. Velké Pavlovice, asi 1,3 km jižně od intravilánu, v levobřežní nivě ohraničené řekou Trkmanka, v prostoru před jejím soutokem s bezejmenným tokem. Pozemek je v územním plánu vymezen jako lokální biocentrum Záblatská. Celková rozloha pozemku biocentra je 15,4 ha. Plocha je rovinatá s nadmořskou výškou 163,5 – 165,0 m n. m.

Prostorové řešení výstavby nové vodní nádrže bylo navrženo s ohledem na místní podmínky a tvar terénu.

Součástí stavby nebyly budovy ani žádné jiné rozměrné konstrukce významně převyšující stávající terén, které by mohly nepříznivě narušovat vzhled okolí. Tvarové řešení vyplývalo z prostorových parametrů lokality a požadavků na technické řešení. Stavba má charakter terénních úprav a vegetačních úprav. Terénní modelace vytvořená z výkopku po hloubení nádrže má sklony svahů mírné od 1:3 do 1:8 a nepřevyšuje terén o více než 2,5 m. Realizací stavby byl podpořen přirozený vzhled lokality. Stavba je v souladu s měřítkem krajiny, nevytváří cizorodý prvek.

Trvalé dotčení stavbou „Velké Pavlovice – Vodní nádrž Záblatská“ bylo realizováno zemními pracemi a dále terénními a vegetačními úpravami. Také bylo částečně zrušeno a částečně přeloženo odvodňovací zařízení a provedeny stavební úpravy čerpací stanice a pozměněn její režim. Rozsah trvalého dotčení je 66 250 m2.

Cílem akce bylo vybudovat v lokalitě vodní víceúčelovou nádrž s funkcemi: 

- krajinotvorná – vytvoření vodní plochy s litorálními zónami a vznikem vodních a mokřadních biotopů podporujících biodiverzitu, doplnění krajinné zeleně
- rekreační – vytvoření pobytových ploch u vody
- rybochovná – bez intenzívního či komerčního provozování
- retenční – část prostoru bude vymezena jako retenční umožňující zachycení rozlivu povodňových průtoků 

Současně Biocentrum Záblatská reaguje na aktuální klimatickou situaci a přispěje k menšímu odvodňování krajiny a zlepšení mikroklimatu v nejbližším okolí nádrže.

Nádrž je koncipována jako hloubená v plném rozsahu, napájená mělkými podpovrchovými podzemními vodami z nivy Trkmanky. K regulaci hladiny je využívána odvodňovací čerpací stanice, která umožní současně fungování nové nádrže i další využití okolních polí. Jsou zlepšeny odtokové poměry v území a pozitivně ovlivněno místní mikroklima.

Nádrž je napájena podzemními vodami. Režim jejich kolísání je oproti současnosti upraven tak, aby byla méně vysoušena krajina a současně byla umožněna existence nádrže a mohlo fungovat i odvodnění přilehlých zemědělských pozemků za situací, kdy to bude potřeba.

Vzhledem k nerovnoměrnosti rozdělení srážek v průběhu roku a nejistotám v množství vody zásobující nádrž je možné, že úroveň hladiny vody v nádrži bude v čase kolísat. V sušších částech roku se může stát, že litorální zóna vyschne a zaplavena bude zase za vyšších vodních stavů.

BIOCENTRUM ZÁBLATSKÁ - vizualizace projektu PDF * pro otevření klikněte ZDE

Přehled užitých dřevin pro výsadby v rámci projektu:

Svída krvavá   Cornus sanguinea 
Kalina tušalaj   Viburnum lantana 
Řešetlák počistivý   Rhamnus cathartica 
Růže šípková   Rosa canina 
Hloh obecný   Crataegus laevigata
Slivoň trnka   Prunus spinosa 
Zimolez obecný   Lonicera xylosteum
Brslen evropský   Euonymus europaeus
Líska obecná   Corylus avellana
Kalina obecná   Viburnum opulus
Vrby košíkářská/popelavá/trojmužná   Salix viminalis/cinerea/triandra
Ptačí zob obecný   Ligustrum vulgare
Střemcha obecná   Prunus padus
Dub zimní   Quercus petraea
Dub letní   Quercus robur
Jasan ztepilý   Fraxinus excelsior
Lípa malolistá   Tilia cordata
Habr obecný   Carpinus betulus
Javor babyka   Acer campestre
Javor mléč   Acer platanoides
Jeřáb břek   Sorbus torminalis 
Olše lepkavá   Alnus glutinosa
Jilm habrolistý/vaz   Ulmus carpinifolia/laevis
Topol bílý, černý, šedý   Populus alba/nigra/canescens 
Vrba křehká/bílá   Salix fragilis/alba 
Třešeň ptačí   Prunus avium 
Švestka domácí   Prunus domestica
Jabloň domácí   Malus domestica 
Hrušeň obecná   Pyrus communis 

Město Velké Pavlovice * Biocentrum Záblatská v roce 2023

Text: Mgr. Renata Bláhová, místostarostka města Velké Pavlovice / Foto: Oldřich Otáhal / 29.3.2023