Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do zastupitelstev obcí

 * 5. a 6. října 2018  


Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Voleb do zastupitelstev obcí se dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018 rozhodnutím ze dne 23. května 2018.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí  

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
(Metodické stanovisko Ministerstva vnitra k postupu obecních úřadů) * ke stažení po kliknutí ZDE 
Příloha * ke stažení po kliknutí ZDE

Pro volby do zastupitelstev obcí nejsou vydávány voličské průkazy.


Kandidátní listina (§ 21, § 22 zákona) - vzor kandidátní listiny -
ke stažení zde
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta (§ 22 odst. 3 zákona) - vzor prohlášení - ke stažení zde

Petice (§ 21 odst. 4 zákona) - tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
Náležitosti petice - v záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Vzor petice - ke stažení zde

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Počet obyvatel města Velké Pavlovice je dle údajů Českého statistického úřadu 3 126 obyvatel.
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Počet kandidátů (§22 odst. 2 zákona) - Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích).
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Velké Pavlovice pro volební období 2018-2022

Podávání kandidátních listin (§21 odst. 3 zákona) - Volební strany předají kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce  registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Termín pro podání kandidátních listin:
úterý 31. července 2018 do 16:00 hodin.


Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 2 zákona).
 
Seznam obecních úřadů pro podávání kandidátních listin  

Kandidátní listy pro volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se podávají Městskému úřadu Velké Pavlovice
v době:

pondělí, středa        7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
úterý, čtvrtek 7:30 - 11:00 11:30 - 14:30
úterý 31.7.2018 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00

Osoby oprávněné převzít kandidátní listiny:
Lenka Nesvadbová, tel: 777 736 496, email: nesvadbova@velke-pavlovice.cz
Liběna Ludvová, tel: 777 736 434, email: ludvova@velke-pavlovice.cz

HARMONOGRAM
Nejpozději:
• 66 dnů přede dnem voleb (31. července do 16:00 hodin) - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona)
• 66-60 dnů přede dnem voleb (od 31. července do 6. srpna) - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona)
 53 dnů přede dnem voleb (13. srpna) - odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona) /pokud toto přichází v úvahu/
• 30 dnů přede dnem voleb (5. září) - delegování zástupců volebních stran do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona)
• 48 hodin před zahájením voleb (3. října do 14:00 hodin) - možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 24 zákona)