Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Sazebník poplatků, místní poplatky

SAZEBNÍK POPLATKŮ města Velké Pavlovice platný od 17. ledna 2017

* ke stažení po kliknutí ZDE (formát XLS)


MÍSTNÍ POPLATKY

- poplatky upravené obecně závaznými vyhláškami města Velké Pavlovice


Poplatek ze psů

OZV města Velké Pavlovice č. 2/2018 o místním poplatku ze psů * ke stažení ZDE

Ohlášení  k místnímu poplatku ze psů * ke stažení ZDE
- platí se ze psů starších 3 měsíců

Čestné prohlášení o zániku placení poplatku ze psa * ke stažení ZDE
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa * ke stažení ZDE

Sazba poplatku:

Rodinný  a bytový dům
za prvního psa 200,- Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč/rok

Splatnost poplatku
- do 15.4. příslušného kalendářního roku 

___________________________________________________________________________

Poplatek za odpad

OZV města Velké Pavlovice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen OZV č. 1/2018)
 * ke stažení ZDE

platí :  
1. a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
    b) fyzická osoba (cizinec) s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem nad 90 dní
    c) fyzická osoba (cizinec) s pobytem nad 3 měsíce
    d) fyzická osoba, které byl udělen azyl

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů * ke stažení ZDE

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí * ke stažení ZDE 

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání 
a odstraňování komunálních odpadů * ke stažení ZDE

Sazba poplatku:
za osobu 500,- Kč/rok

Splatnost poplatku
- do 15.4. příslušného kalendářního roku

Osvobození a úlevy (čl. 6 OZV č. 1/2018):

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV č.1/2018, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2)   Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu prokazatelného, dlouhodobého, soustavného pobytu v zahraničí (po dobu minimálně 6 měsíců) a tuto skutečnost doloží potvrzením,
b) fyzické osoby, které jsou delší dobu než tři měsíce umístěny v léčebně dlouhodobě nemocných a zařízeních poskytující sociální služby a tuto skutečnost doloží správci poplatku potvrzením tohoto zařízení,
c) děti, které jsou mladší 2 let nebo které dovršily 2 roky toho kalendářního roku včetně,
d) občané starší 75 let nebo kteří dovršili 75 roků toho kalendářního roku včetně,

(3) Úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje fyzickým osobám, které jsou třetím a každým dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti, které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně a je poplatníkem. 

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto fyzické osobě ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. c).

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 6 odst. 1, 2 a 3 je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 1. kalendářního roku.

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 * ke stažení ZDE

_________________________________________________________________________________

Poplatek z ubytovací kapacity

OZV města Velké Pavlovice č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity * ke stažení ZDE
OZV města Velké Pavlovice č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje
OZV města Velké Pavlovice č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity * ke stažení ZDE

Přihláška k místnímu poplatku z ubytovací kapacity * ke stažení ZDE

platí:
-  ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu

Sazba poplatku (výběr jedné varianty):
A) za každé využité lůžko a den 5,- Kč
B) paušální sazba za každé lůžko a rok 300,- Kč

Splatnost poplatku:
1) Poplatek placený pevnou sazbou dle čl. 4 odst. 1 je splatný nejpozději
    do 10. 1. náledujícího kalendářního roku
2) Poplatek placený paušální částkou podle č. 4 odst. 2 je splatný nejpozději
    do 10. 1. následujícího kalendářního roku 

_______________________________________________________________________________

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

OZV města Velké Pavlovice č. 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství * ke stažení