českyenglishdeutschfrenchrussiapoland
Dnes je Svátek má

DOMINO - sdružení rodičů a přátel školy

DOMINO - sdružení rodičů a přátel
Základní školy Velké Pavlovice, o. s.
Nám. 9. května 46/2, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 428 167
fax: 519 428 167
e-mail: zs@velke-pavlovice.cz
web: http://www.zs.velke-pavlovice.cz                                                                     

 

DOMINO - sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, o. s. vzniklo ve školním roce 2010-2011. V současné době začalo aktivně fungovat. Jedná se o sdružení dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení rodičů, zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.

Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně zajímají o práci školy. Snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči. Cílem občanského sdružení je podávat žádosti o granty na pokrytí různých projektů, finanční zajištění akcí podporující sportovní a kulturní aktivity dětí, poskytovaní financí na ocenění výborných výsledků žáků základní školy a v neposlední řadě také aktivní organizační činnost a spoluúčast na akcích různého druhu.

Občanské sdružení má v současnosti za sebou první z řady akcí, a to Den otevřených dveří na Základní škole Velké Pavlovice konané v podzimních měsících. Dne 7. března 2011 byla svolána Valná hromada, na které se projednával plán aktivit na zbývající část školního roku 2011/2012, dále pak rozpočet a byl ustanoven také výbor občanského sdružení.

Z plánu akcí uveďme alespoň některé - v nejbližší době se bude konat literárně zaměřená akce "Noc s Andersenem", na které občanské sdružení spolupracuje s Městskou knihovnou Velké Pavlovice. Dále se jedná o finanční zaštítění projektu „Školička“, tj. přípravě dětí z mateřské školky na školní prostředí. Občanské sdružení bude žádat o přidělení grantu na projekt školního informačního centra, které má za cíl dlouhodobé zvyšování dětské čtenářské gramotnosti. Finančně se bude také podílet na odměnách za výborné výsledky žáků. Na další školní rok je již nyní naplánován adaptační pobytový kurz pro žáky šestých tříd.

Do výboru byli zvoleni tito zástupcipředsedkyní se stala paní Martina Hiclová, místopředsedkyní Eva Káčerová a hospodářkou Petra Hájková. Výbor bude Radě rodičů předkládat ke schválení plán činností a informace o hospodaření občanského sdružení.

Doufáme, že občanské sdružení bude rozvíjet své aktivity a svou činností podpoří
kulturní a společenský život ve Velkých Pavlovicích.

 

Eva Káčerová, místopředsedkyně občanského sdružení

 

 

 

Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice Domino

- je sdružení dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení rodičů, zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.

Cílem činnosti sdružení je podporovat kvalitní a moderní vzdělávání dětí, zabezpečit  zdravé a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dětí, podporovat mimovýukové aktivity  ZŠ, podporovat mimoškolní činnost ve volném čase dětí, vytvářet prostor pro spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ, podporovat spolupráci s dalšími školami a občanskými sdruženími v regionu, prezentovat činnost ZŠ a všech jejích součástí, předcházet drogové a alkoholové závislosti a dalším negativním jevům, šířit dobré jméno regionu Velké Pavlovice, žádat o granty na podporu své činnosti.

Členem sdružení mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ a další fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení a zavazuje se je dodržovat. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo žádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné. Členem sdružení se může stát právnická osoba, která souhlasí bez výhrad se stanovami sdružení a hodlá činnost podporovat aktivní spoluprací nebo finančně. Členství ve sdružení vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku.

 

Přihláška ke členství v občanském sdružení DOMINO - ke stažení po kliknutí ZDE

Stanovy občanského sdružení DOMINO - ke stažení po kliknutí ZDE

 

 

Více o o.s. DOMINO na http://www.zs.velke-pavlovice.cz